ข่าวกิจกรรม


มสธ.กระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือกับ UNESCO

...
...

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วย นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ และนางสาววรกันยา ธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพิธีการและโครงการการริเริ่มกับนานาชาติเชิงกลยุทธ์ เข้าเยี่ยมคารวะ Prof. Libing Wang, Chief of Section for Educational Innovation and Skills Development และ Ms. Heejeong Ahn, Program Specialist in Higher Education ณ UNESCO สำนักงานกรุงเทพฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ UNESCO
...
...