ข่าวกิจกรรม


วิทยาการจัดการ มสธ."ความท้าทายภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ กับการเสริมสร้าง S Curve Human"

...
 วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช โดยความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง "ความท้าทายภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ กับการเสริมสร้าง S Curve Human" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมเสวนา ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิน ชินะโชติ ร่วมเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ด้วย
...
 นอกจากนี้ งานในวันนี้ ได้รับเกียรติจากประธานสภาฯ มาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ Forward Thailand Industry โฉมหน้าภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ ในภาวะ Resilient Economy” ซึ่งเทปบันทึกภาพของงานกิจกรรมในวันนี้ จะนำมาเผยแพร่ในช่วงวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯทในช่วงวันที่ 2-5 กันยายน 2565
...
 ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทางช่องทาง STOU Chanel และ YouTube Stou