ข่าวกิจกรรม


สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา ประจำปี 2565

...
 เมื่อวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565 - 28 มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศขึ้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมอาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
...
 มีผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 77 ชมรม และชมรมนักศึกษา มสธ.ต่างประเทศจำนวน 3 ชมรม คือ สิงคโปร์ ไต้หวันและฮ่องกง เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งกลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือทางด้านวิชาการและตามนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ให้ชมรมนักศึกษาบริหารงานชมรมด้วยความเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม และจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกชมรมให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาให้มากที่สุด
...
 ชมรมนักศึกษามีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความอบอุ่น และสัมพันธภาพที่ดีให้กับสมาชิกชมรม อันจะทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางวิชาการ โดยยึดหลัก เรียนอย่างมีความสุข และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ภายในการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษามีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การบรรยายทางวิชาการ เรื่องชมรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง บรรยาย เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย ผศ.ดร.ศจี จิระโร รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล บรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสา “กิจกรรม “Walk rally ปลูกป่า พัฒนาเมือง” บรรยาย เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. อโณทัย งามวิชัยกิจ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
...
...
...
...