ข่าวกิจกรรม


สถาปนา 44 ปี มสธ. 5 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยจัดพิธีต่างๆ

...

 สถาปนา 44 ปี มสธ. 5 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยจัดพิธีต่างๆ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยังความเป็นสิริมงคล ประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย วันที่ 5 กันยายน ของทุกปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วยเมื่อวันที่ 5 กันยายน ปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยได้ถือเอาการนั้นยังความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งของมหาวิทยาลัย และประกาศเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อถึงวัน 5 กันยายน ของทุกปี ก็จะมีการจัดพิธีสำคัญและกิจกรรมต่างๆ ขึ้น


...

 สำหรับในปี 2565 นี้ วันคล้ายวันสถาปนา มสธ. ได้เวียนมาบรรจบครบเป็นปีที่ 44 ในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พิธีทางพุทธศาสนา บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เจริญน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสร้างขึ้นที่อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสักการะบูชา เนื่องด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระนามเดิมของพระองค์เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่มหาวิทยาลัย


 โดยพิธีต่างๆมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีเพื่อการประกาศเกียรติคุณต่างๆ เพื่อแสดงความชื่นชมและขอบคุณทั้งบุคคลและหน่วยงานที่ได้สร้างคุณประโยชน์ ร่วมดำเนินงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้กิจการการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. เป็นไปด้วยดี พิธีต่างๆ ได้แก่ 📌 พิธีมอบโล่สามศรอันเป็นการประกาศเกียรติคุณสูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยปีนี้มหาวิทยาลัยได้มอบทั้งสิ้น 25 โล่ แบ่งเป็น 6 หน่วยงาน และ 19 บุคคล


 📌 พิธีมอบโล่เกียรติคุณนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 52 คน แบ่งเป็นด้านความสำเร็จในอาชีพ จำนวน 23 คน ด้านผลงานเด่น จำนวน 8 คน ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน จำนวน 21 คน (ภาพผู้เข้ารับโล่เกียรติคุณนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น วันที่ 5 ก.ย. 65) ⬇️⬇️⬇️