ข่าวกิจกรรม


มสธ.มอบแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วแก่สถาบันสิรินธร

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ ส่งมอบแก้วพลาสติกชนิดแข็งที่ใช้แล้วสภาพดี รวมกว่า 2,000 ใบ แก่นายธวัชชัย จันทร์สอาด หัวหน้างานกายอุปกรณ์ ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 กิจกรรม "แก้วพลาสติก....มีค่า อย่าทิ้ง" นี้อยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก "การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มหาวิทยาลัยสีเขียว" ที่เปิดรับบริจาคแก้วพลาสติกชนิดแข็งใช้แล้วไปเปลี่ยนเป็นภาชนะผสมสารเคมีในการผลิตอุปกรณ์ขาเทียมของคลินิกกายอุปกรณ์ เพื่อนำขยะแก้วพลาสติกกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ถูกทิ้งให้เสียเปล่า และเป็นการสร้างความตระหนักในการลด ละ เลิก ใช้แก้วพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม