ข่าวกิจกรรม


มสธ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสตูล

...

 วันนี้ (22 ต.ค. 65) เวลา 13.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ พระอุโบสถ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร มสธ. หน่วยงานราชการ ภาคส่วนต่างๆ ชุมชนในจังหวัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี


...

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงต่างๆ เวียนไปในแต่ละภูมิภาคเป็นประจำทุกปี


...

 ในปี พ.ศ. 2565 นี้ นับเป็นครั้งที่ 42 ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส โดยครั้งนี้ถวาย ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสตูล มีพระเทพสิทธิมุณี เจ้าคณะภาค18 เป็นประธานคณะสงฆ์ ซึ่งคณะสงฆ์ผู้ประกอบพิธี มีฉันทานุมัติให้พระครูวิมลธรรมรส เจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม เป็นองค์ครอง สำหรับในพรรษานี้วัดชนาธิปเฉลิม มีพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสทั้งสิ้น 17 รูป ในโอกาสนี้เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีผู้ร่วมปวารณาจตุปัจจัยถวายพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น1,550,411.50 บาท ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นพิธียังเป็นโอกาสที่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะกับนักศึกษาและศิษย์เก่าของ มสธ.ในจังหวัดสตูลและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมพิธี


...

  วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง เดิมชื่อวัดมำบัง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2425 เป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดสตูล มีพระอธิการชู เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2473 เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดชนาธิปเฉลิมเมื่อปี พ.ศ. 2482 พระอุโบสถสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2483 ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อปี พ.ศ. 2534 ปัจจุบันวัดชนาธิปเฉลิม มีพระครูวิมลธรรมรสเป็นเจ้าอาวาส


...

 วัดชนาธิปเฉลิม เป็นวัดที่มีศาสนสถานสำคัญ อาทิ พระอุโบสถที่มี 2 ชั้น มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น พระบรมธาตุเจดีย์ หอระฆัง เป็นวัดอีกแห่งในเมืองสตูลที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ มีการหมั่นในการให้การฝึกฝนจิตใจด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนทางพุทธศาสนา เพื่อความประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ภายในวัดยังมีแหล่งเรียนรู้ในการทำเกษตรแบบพอเพียง


...
...
...
...