ข่าวทั่วไป

เปิดให้ใช้พื้นที่อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกระหว่างเวลา 16.30-19.30 น.
รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2564

การใช้พื้นที่ออกกำลังกาย อนุญาตให้มีการใช้พื้นที่ได้ตามปกติระหว่างเวลา 16.30-19.30 น. และจำกัดพื้นที่เฉพาะบริเวณรอบอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้น