ข่าวทั่วไป


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

...

 วันนี้(1 ธ.ค. 2564)เวลา 09.45 น.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มกลไกทางด้านการศึกษาให้กับพนักงานในบริษัทโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนายจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

...
 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาองค์กร และพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป การที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพขึ้นมาในสังคมได้นั้น การศึกษา(Education) ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เกิดความรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มกลไกทางด้านการศึกษาให้พนักงานบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ทั้งสองฝ่ายจึงได้ร่วมกันพัฒนาการศึกษา และจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับพนักงาน และลูกจ้างให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้มีการร่วมกัน


  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับพนักงานของบริษัท ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตอบโจทย์ในเรื่องของเนื้อหาตำราและมีคณาจารย์พร้อมความสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรบริษัทโดยพนักงานสามารถใช้เวลาในการศึกษาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด และมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาทางไกล ที่มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมาะกับการศึกษาของบุคลากรผู้ที่ต้องการทำงานไปพร้อมๆกับการเรียน และมีคุณภาพทางการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของสังคมบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถือเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่พร้อมออกไปปฏิบัติงานในภาคส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ