ข่าวทั่วไป


มสธ. ร่วมกับ อว. เดินหน้าร่วมสร้างทีมวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ชั้นนำ

“มสธ. ร่วมกับ อว. เดินหน้าร่วมสร้างทีมวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ชั้นนำ”

...

 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 64 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อม 4 อธิการบดีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)​

...
 เพื่อทำความเข้าใจ ขับเคลื่อน และสร้างผลงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและเพื่อประชาชนมากมาย อาทิ โรงพยาบาลสนามและศูนย์ฉีดวัคซีนทั่วประเทศในช่วงวิกฤตโควิด-19 หรือ อว.ส่วนหน้า และมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T


  ที่กลายเป็นพลังสำคัญของทุกตำบล ทุกจังหวัด รวมถึงการแสดงดนตรี อว. ทั่วประเทศโดยฝีมือของนักศึกษา โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุม พร้อมกับศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว., รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. , ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.อว., ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วย รมว.อว. และคณะผู้บริหาร อว. เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ