ข่าวทั่วไป


มสธ. เข้าสู่การจัดอันดับ UI GreenMetric ปีแรก ได้อันดับ 32 ของประเทศไทย และได้อันดับ 638 ของโลก

มสธ. เข้าสู่การจัดอันดับ UI GreenMetric ปีแรก ได้อันดับ 32 ของประเทศไทย และได้อันดับ 638 ของโลก

...

 มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia: UI) ได้ริเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกขึ้นในปี ค .ศ. 2010 ภายหลังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก” (UI GreenMetric) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกและส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำไปสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืน
 ในปี ค.ศ. 2021 ยูไอ กรีนเมตริก ได้กำหนดหัวข้อไว้เป็น “Universities, UI GreenMetric and SDGs in the Time of Pandemic” โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความท้าทายที่ซับซ้อนของโลก ซึ่งแสดงถึงความพยายามของมหาวิทยาลัยในการวางแผนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวแก่ชุมชนทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ต้องรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อใช้รวบรวมข้อมูลหลักฐานที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกและประเมินมหาวิทยาลัย “สีเขียว” ตามเกณฑ์การจัดอันดับ โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวดหลักซึ่งประกอบด้วย

1) ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (SI)
2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)
3) ของเสีย (WS)
4) น้ำ (WR)
5) การสัญจร (TR) และ
6) การศึกษาและการวิจัย (ED)

...
 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 18.15 อาจารย์ ศรุดา จิรัฐกุลธนา ผู้ช่วยอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร ผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวและรางวัลมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านต่าง ๆ รูปแบบออนไลน์
...
 ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Rankings 2021 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้คะแนน 4,800 คะแนน จาก 10,000 คะแนน จัดเป็นอันดับที่ 638 จาก 956 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และอันดับที่ 32 จาก 39 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย


  ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Rankings 2021 โดยรวม

ลำดับที่ 1 Wageningen University and Research เนเธอร์แลนด์
ลำดับที่ 2 University of Nottingham สหราชอาณาจักร
ลำดับที่ 3 University of Groningen เนเธอร์แลนด์


  ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Rankings 2021 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ลำดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเป็นลำดับที่ 45 ของโลก
ลำดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเป็นลำดับที่ 59 ของโลก
ลำดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดเป็นลำดับที่ 75 ของโลก

  ทั้งนี้ สามารถรับชมงานพิธีย้อนหลังได้ทางhttps://youtu.be/4QUje3hLt_Q และผลการจัดลำดับทั้งหมดได้ทาง https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2021/ ดังนั้น คาดว่า ผลการจัดอันดับของ ยูไอ กรีนเมตริก จะมีส่วนช่วยให้สังคมตระหนักถึงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของผู้คนให้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรู้คุณค่า (ที่มา:(http://greenmetric.ui.ac.id) ในขณะเดียวกัน สังคม มสธ. ได้เรียนรู้จากคะแนนที่ได้รับเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน และนำไปสู่การจัดอันดับของโลกที่ดีขึ้นในรอบปีถัดไป