ข่าวทั่วไป


ประชุมวิชาการ  Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท.ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท.ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

...

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ปรึกษาการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท.ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

... ...

 ในช่วงเช้าได้มีการจัดพิธีเปิด เวลาประมาณ 09.30 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป มสธ.ได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ .ดร.นราธิป ศรีราม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. และหัวหน้าคณะที่ปรึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้นนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

 

...

 ต่อมาได้มีการจัดอภิปรายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่สากล” ได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร เงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ รศ.ดร.นราธิป ศรีราม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. และผู้ดำเนินการอภิปราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์...

 ในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานของ อปท.ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแบ่งผลงานออกเป็น 4 ด้าน ด้านที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านที่ 2 ด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านที่ 3 ด้านการสาธารณสุข และด้านที่ 4 ด้านการศึกษา การพัฒนาเมืองและชุมชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งในระบบออนไลน์ และอินไซต์ภายในงาน