ข่าวทั่วไป


ศวช.มสธ.นครนายกร่วมบูรณาการการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา

ศวช.มสธ.นครนายกร่วมบูรณาการการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา

...

 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก (ศวช. มสธ. นครนายก) เข้าให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่และใกล้กันกับศูนย์ฯ หลังโรงเรียนต้องเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด19 ไม่สามารถให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนตามปกติได้ เมื่อมหาวิทยาลัยพร้อมศูนย์ฯ ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้ประมาณกว่า 4 เดือน เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการดำเนินการ ทั้งยังเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ตรงต่อความต้องการของโรงเรียนในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกัน จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

...

 ศวช. มสธ. นครนายก นำโดยผู้อำนวยการ ผศ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี ได้เข้าปรับปรุงห้องเรียน 1 ห้อง ให้เป็นห้องเรียนน่าเรียน “ห้องส่งเสริมคุณภาพการศึกษา” ภายใต้ชื่อโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีต่างๆ ที่โรงเรียนมีอยู่ ให้สามารถใช้ร่วมกับระบบการศึกษาทางไกล และระบบออนไลน์ได้อย่างทันสมัย เป็นประโยชน์ ส่งผลให้โรงเรียนสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการเรียนการสอนนักเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

...

 “ห้องส่งเสริมคุณภาพการศึกษา” โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ยังเป็นที่สาธิตการเรียนของนักเรียน เพื่อให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา และในวันเดียวกัน รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา อธิการบดี ก็ได้เข้าเยี่ยมชมห้องนี้เช่นกัน