ข่าวทั่วไป


มสธ. ร่วมกับสถาบันการศึกษารวม 25 สถาบัน ผลักดันการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันได้

มสธ. ร่วมกับสถาบันการศึกษารวม 25 สถาบัน ผลักดันการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันได้

...

 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2565 รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) รวม 25 แห่ง ซึ่ง ทคบร. ที่มี ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างสถาบันสมาชิกของ ทคบร. เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน​ ศึกษาได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สะสมหน่วยกิจในลักษณะของคลังหน่วยกิต​ เพื่อใช้สำหรับการสำเร็จการศึกษาได้ และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและสังคมแก่นิสิต/นักศึกษา พิธีลงนามจัดขึ้นโดยผ่านระบบออนไลน์ มีศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี โดย 25 สถาบันการศึกษาที่ร่วมลงนามได้แก่

...

 
 • 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 10. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 11. มหาวิทยาลัยบูรพา
 • 12. มหาวิทยาลัยพะเยา
 • 13. มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • 16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • 17. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • 18. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 19. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 21. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 22. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 24. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 25. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

...

 ติดตามข่าวสารรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ที่
Website: http://gradute.mahidol.ac.th/cgau/

หรือ Email: cgau.gradmu@gmail.com

ทั้งนี้มีสื่อมวลชนหลายสำนักร่วมนำเสนอข่าวการลงนาม
https://mgronline.com/qol/detail/9650000004018 https://www.naewna.com/local/628472 https://www.matichon.co.th/education/news_3130324 http://gradute.mahidol.ac.th/cgau/