ข่าวทั่วไป


 มสธ. ร่วมกับ 10 สถาบันการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มคุณค่างานวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้สูงขึ้น

มสธ. ร่วมกับ 10 สถาบันการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มคุณค่างานวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้สูงขึ้น

...

 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 65 รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 10 สถาบันทางการศึกษา​ เรื่อง Applied Computer Technology and Information System Journal & Proceeding เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือดังกล่าว มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาทั้ง 11 สถาบัน ได้มีโอกาสใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่ารวมกัน อาทิ ผลงานวิชาการ งานวิจัย บุคลากร สถานที่หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ เช่น การประชุม วารสาร งานวิจัย​และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศประยุกต์ เทคโนโลยีดิจิทัล และบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพ มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น

...

 โดยพิธีลงนามจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เป็นผู้จัดงาน ทั้งนี้ 11 สถาบันทางการศึกษาที่ร่วมลงนามได้แก่

 • 1.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ
 • 2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • 3.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • 4.คณะเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 • 5.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • 6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 • 7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • 8.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • 9.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • 10.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • 11.สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช