ข่าวทั่วไป


มสธ.ร่วม ป.ป.สและ 5 สถาบันอุดมศึกษานำกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่บรรจุในหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

...

 เมื่อวันที่ 28 กพ. 65 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามร่วมด้วย

...

 โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าาการกระทรวงยุติธรรม มอบหมาย นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มอบหมาย รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้

...

 โดยมีวัตถุประสงค์การบรรจุเนื้อหาความรู้ยาเสพติดและทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาทางทหาร/ตำรวจหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการให้ความรู้ยาเสพติดมีความเป็นระบบ ต่อเนื่อง ยั่งยืน และสอดคล้องกับบริบทกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการนำความรู้ วิชากฎหมายยาเสพติดตามประมวลกฎหมายฉบับใหม่ไว้ในหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ นั้น นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนิสิต/นักศึกษาที่จะประกอบอาชีพสายงานกฎหมายหรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

...

 ซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสในการช่วยเหลือลดความเดือดร้อนให้กับประชาชน ผ่านกฎหมายใหม่ ที่ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และกระบวนการยุติธรรมที่มีความเหมาะสมยังประโยชน์ ไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง