ข่าวทั่วไป


มสธ.นัดประชุมกรมการปกครอง หารือแนวทางเรื่องหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต แขนงวิชาเอกการปกครองท้องที่

มสธ.นัดประชุมกรมการปกครอง หารือแนวทางเรื่องหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
แขนงวิชาเอกการปกครองท้องที่

...

 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนัดประชุมกับกรมการปกครอง เพื่อหารือแนวทางเรื่องหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในการศึกษาทางไกล

...

 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมการปกครอง เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายพิริยะ ฉันทะดิรก รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างมากที่ได้มีการดำเนินงานลุล่วงเสมอมา และชื่นชมการดำเนินงานในช่วงภาวะวิกฤต โควิด-19 ที่ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาและทำให้นักศึกษาเรียนจบตามโครงสร้าง พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาด้วย ทั้งนี้กรมการปกครองยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต