ข่าวทั่วไป


มสธ.ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562

...

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับหมายจากสำนักพระราชวังแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 และในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะผู้ปฏิบัติงานพระราชทานปริญญาบัตรได้ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

...
...


  และในเวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักพระราชวัง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี ได้ประชุมเตรียมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชการปริญญาบัตรที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
...
...


  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

การซ้อมย่อย ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์
- ในวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2565
การซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
- ในวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2565
การซ้อมใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
- ในวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2565
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
- ในวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2565


สามารถติดตามข่าวการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th และเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถานสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565