ข่าวทั่วไป


มสธ.ร่วมมือกับอำเภอปากเกร็ด นำเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ร่วมพัฒนาท้องที่

...

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ที่ทำการเทศบาลนครปากเกร็ด รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน ประธานกรรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด และนายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือดังกล่าวเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องที่โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์

...
...


 ตลอดจนวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนองค์ความรู้จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถถ่ายทอดหรือนำมาช่วยเหลือ ให้บริการเพื่อการพัฒนาท้องที่ของอำเภอปากเกร็ด ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น