ข่าวทั่วไป


มสธ.เร่งนโยบายเชิงรุกการให้บริการศูนย์สารสนเทศ
เพื่อให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย

...

 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เร่งนโยบายเชิงรุกการให้บริการศูนย์สารสนเทศ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

...
...