ข่าวทั่วไป


มสธ.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรส.

...
 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และเยี่ยมชมทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา และนำไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไปณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1 (1406) อาคารบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
...
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดเตรียมคณะวิทยากรร่วมบรรยายการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 11 ท่านด้วยกัน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พนมพันธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และสนับสนุนการเรียนรู้ และ คุณรัชนี พลแสน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน
...
 รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง คุณเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง คุณชัยณรงค์ นพศิริ คุณจินตนา ปัสพันธ์ บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนระดับ PRE-Degree และระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ อาจารย์จ่าเอกชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล คุณเดือนเพ็ญ ภู่คำ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา คุณทิพวัลย์ เรืองเดชสิริพงศ์ บรรยายเกี่ยวกับระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ของสำนักทะเบียนและวัดผล ผศ.วสันต์ รัตนโภคา ประธานกรรมการประจำสาขาศิลปศาสตร์ บรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
...
...
...
...