ข่าวทั่วไป


มสธ. ร่วมมือกับ กทม.ต่อเนื่อง หลัง 3 ปีที่ผ่านมาจับมือกันพัฒนาสร้างประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชนและสังคม

...

 เมื่อวานนี้ (21 ก.ย. 65) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้พิธีจัดขึ้น ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ของทั้งสองฝ่าย และผู้แทนห้องสมุดในสังกัดส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี พิธีลงนามร่วมกัน


...

 นับเป็นฉบับที่ 2 เพื่อต่อยอดความสำเร็จและเดินหน้าร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลังจากฉบับแรกที่มีระยะเวลาทำงานร่วมกัน 3 ปีก่อนหน้า คือปี พ.ศ. 2562 – 2564 มสธ.โดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการตามความร่วมมือร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมถึงทั้ง 2 หน่วยงาน อาทิ การเป็นที่ปรึกษาและร่วมมือดำเนินโครงการวิจัยความต้องการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัยในกรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มร่วมกับตัวแทนชุมชนในเขตสายไหม และเขตราษฎร์บูรณะ และสัมมนารายงานผลการวิจัยเรื่องดังกล่าวของทั้ง 2 เขต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการวิจัยในแหล่งเรียนรู้ ก้าวใหม่การศึกษาทางไกลเพื่อสังคม การทำวิจัยร่วม เรื่องความต้องการเสริมทักษะใหม่ของบุคลากรเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมทักษะใหม่เพื่อพัฒนาอาชีพ จากความสำเร็จที่ผ่านมาทำให้ มสธ. และ กทม. มีความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ที่ก่อเกิดแก่ชุมชนและสังคมต่อไป


...
...