ข่าวทั่วไป


รักษาการอธิการบดี มสธ. หารือด่วนน้ำท่วม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

...

 จากสถานการณ์น้ำท่วมรอบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มีความห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าว จึงได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงความยินดีในการมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งได้หารือถึงแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือหากมีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้อธิการบดีได้ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 ร่วมกัน ให้ช่วยดูแลเรื่องน้ำท่วมให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและพื้นที่ใกล้เคียง


...
...
...
...