ข่าวทั่วไป


มสธ. ร่วมมือ กศน. จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 มสธ. ร่วมมือ กศน. จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65 ณ ห้องประชุม 1514 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อสนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยร่วมกันเป็นเครือข่ายในการพัฒนาครูให้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อให้ได้สิทธิสมัครสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครูต่อไป พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงนามแทนมหาวิทยาลัยฯ และนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย


 ลงนามแทนหน่วยงาน โดยมีคณะผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมลงนามเป็นพยาน อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. นางสุมาลี ศรีเลิศ นักจัดการงานทั่วไปสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันลงนามบันทึกข้อตกลง หลังจากนี้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะได้สำรวจ รวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อเสนอที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ และกำกับ ดูแลผู้ผ่านเกณฑ์นั้นได้เข้ารับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนตามที่ มสธ.กำหนด ส่วนขอบเขตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหน้าที่จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับการรับรองจากคุรุสภา และจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรต่อไป