ข่าวนักศึกษา


สอบออนไลน์ภาคปลาย 2/2563 4-5 ธันวาคม 2564

สอบออนไลน์ภาคปลาย 2/2563

...

 เมื่อวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการจัดสอบออนไลน์ประจำ ปีการศึกษา 2563 โดยมีการแบ่งคาบสอบทั้งหมดออกเป็น 5 คาบ ในแต่ละคาบมีผู้เข้าสอบดังนี้ คาบที่ 1 จำนวน 5,450 คนชุดวิชา คาบที่ 2 จำนวน 5,439 คนชุดวิชา คาบที่ 3 จำนวน407 คนชุดวิชา คาบที่ 4 จำนวน 5,420 คนชุดวิชา และคาบที่ 5 จำนวน 4,781 คนชุดวิชา รวมทั้งสิ้น 21,497 คนชุดวิชา จากจำนวนนักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด 12,257 คน

...

 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า การจัดสอบของมหาวิทยาลัย กับสถานการณ์ที่เราเจอในช่วงวิกฤตโควิด-19 เกิดการชะงักลงเนื่องจากสถานการณ์ทำให้ไม่สามารถจัดสอบได้ตามปกติ โดยวิธีการแรกที่ทางมหาวิทยาลัยใช้คือการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ซึ่งวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสอบออนไลน์ เราได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ของการจัดสอบ มีการนำการสอบแบบออนไลน์และมาใช้แต่เป็นการสอบออนไลน์ที่ไม่น่าจะเหมือนมหาลัยใดในประเทศไทย เพราะเรามีหลักประกันในเรื่องการจัดเจ้าหน้าที่คุมสอบนักศึกษาตลอดเวลาการสอบ อย่างเช่นวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ 1 คน ดูแลห้องสอบที่มีนักศึกษา 50 ราย เพื่อเป็นหลักประกันว่านักศึกษาจะสอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วิธีที่สองคือการจัดสอบแบบ Take home exam คือให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตัวข้อสอบไปทำเองได้แล้วส่งกลับมาทางออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ ทั้งนี้เพื่อทำให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับ มสธ. จะสามารถสำเร็จเสร็จสิ้นกระบวนการศึกษาได้ตรงตามระยะเวลาการเรียน
...

 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวว่าการสอบออนไลน์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 แล้ว เราได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และในการสอบแต่ละครั้งมีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบกว่าหมื่นคน ซึ่งนับเป็นการสอบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และให้ความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพค่อนข้างสูงเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์หน้าจอและมีแนวทางการปฏิบัติในการสอบออนไลน์ที่ชัดเจน ในการสอบครั้งนี้แม้ในการสอบคาบแรกจะเกิดปัญหาเรื่องอินเทอเน็ตล่าช้าไปประมาณ 30 นาที ทำให้นักศึกษาบางรายไม่สามารถเข้าสอบได้ในช่วงต้น แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วจากการร่วมมือกันของกรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทำให้การสอบออนไลน์ภาคปลายในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ดีทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะพัฒนาและต่อยอดระบบการสอบออนไลน์ให้มีความเสถียรมาก ๆ ยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้กับการสอบออนไลน์ เช่น การสอบออนไลน์บน Cloud หรือระบบ Face detection เข้ามาช่วยให้นักศึกษามีความไว้ใจและเชื่อถือในระบบการสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไป


  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังคงเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงระบบการสอบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ให้นักศึกษามีความมั่นใจและเชื่อมั่นในระบบการสอบออนไลน์และการแก้ปัญหาของทางมหาวิทยาลัยในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ต่อไป