ข่าวสำหรับนักศึกษา

เตรียมความพร้อม ทดสอบเสมือนจริงบนระบบการสอบออนไลน์ ก่อนสอบปลายภาค 2/64

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการจัดสอบรูปแบบ Take Home Exam

สำหรับนักศึกษาสอบปลายภาค ภาค 1/2563 หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 112 รหัสรุ่น 631 ที่ไม่ได้แสดงความประสงค์สอบในรูปแบบการสอบออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดข้อสอบแบบ Take Home Exam ได้ที่เว็บไซต์ https://takehomeexam.stou.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 12–18 พฤศจิกายน 2564 สำหรับการสอบ Take Home Exam เป็นการสอบมิติใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้สอบค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยนักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในการสอบจากหนังสือและเว็บไซต์ และมีอิสระในการบริหารจัดการเวลาทำข้อสอบ