ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 • ข้อมูลที่ถูกต้องกรณีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการ คณบดี และผู้อำนวยการ
 • ประกาศผล โครงการประกวดแนวความคิดลานปาริชาตพร้อมโครงสร้างปกคุลมพื้นที่
 • รู้จัก JSPS ประเทศไทยและโอกาสการทำวิจัยในญี่ปุ่น วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
 • สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 2/2561
 • การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6"STOU National Research Conference"
 • การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช "STOU Research 2017"
 • การเสนอบทความออนไลน์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านระบบวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Journal)
 • ภาพกิจกรรม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 28-30 ตุลาคม 2559 Facebook : PR STOU
 • ภาพกิจกรรม วันสถาปนา มสธ. ครบ 38 ปี 5 กันยายน 2559 Facebook : PR STOU
 • ขอเชิญผู้สนใจ เข้า ร่วมอบรมเรื่อง "เรียนรู้การถ่ายภาพ และผลิตคลิปวิดีโอ"
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดประชุมทางวิชาการเรื่อง "แนวทางการประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีและการตรวจร่างกาย"
 • ขอเชิญดาวน์โหลด Sticker รูปตุ๊กตา อุไร-ไพฑูรย์ ของ มสธ. ไว้ใช้ในไลน์ เฟสบุค และโซเชียลมีเดีย
 • ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ที่นี่...!

 •