ข่าวบริการนักศึกษา

 • ประกาศผลการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 • ประกาศผลการสอบชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 • สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 1/2559
 • รับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
 • โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 99 รับสมัครถึงวัีนที่ 30 มิถุนายน 2560
 • ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีสมัครใช้ฟรีอีเมล์เพื่อรับข่าวสารด้านการบริการศึกษา
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน(นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559)
 • ประกาศผลการสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
 • ประกาศผลการสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 94
 • โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 97 รับสมัครถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 • มสธ. เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว กลับมาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา
 • อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการทำดุษฏีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ สามารถเข้าใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบผลงานได้

 •