ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง "งดและเลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19"

กิจกรรม สถานะของกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรมทดแทน
โครงการสัมฤทธิบัตร
1. การสอบโครงการสัมฤทธิบัตร เลื่อนการสอบวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2563 ออกไปก่อน  กำหนดการสอบใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ระดับปริญญาตรี
1. การสอนเสริมประจำภาคการศึกษาและการสอนเสริมโดยนัดหมาย ยกเลิก การสอนเสริมทั้งหมดในภาคการศึกษาที่ 2/2562   ใช้สื่อเสริมประจำชุดวิชาทดแทน คลิกดูรายละเอียด
2. การสอนเสริมแบบเก็บคะแนน
3. การสอนเสริมแบบเข้ม
4. การสอนเสริมโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน ยกเลิก การสอนเสริม   ใช้กิจกรรมทดแทนส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โปรดคลิกดูรายละเอียดในเว็บ
5. การสอนเสริมเข้มพิเศษโครงการฯ กำนัน ยกเลิก กิจกรรมเผชิญหน้า  ใช้กิจกรรมทดแทนส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
6. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ยกเลิก กิจกรรมเผชิญหน้า และเลื่อนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  ใช้กิจกรรมทดแทนส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โปรดคลิกดูรายละเอียดในเว็บ
7. การอบรมเข้มพิเศษของภาคการศึกษาที่ 1/2562 เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดอบรม  ใช้กิจกรรมทดแทน ให้นักศึกษาส่งแบบตอบรับการอบรมภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 โปรดคลิกดูรายละเอียดในเว็บ
8. การอบรมประสบการณ์วิชาชีพภาคการศึกษาที่ 2/2562 และกลุ่มสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562 เลื่อน การอบรมที่มีกำหนดการฝึกในเดือนพฤษภาคม 2563 ออกไปก่อน  กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
9. การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT (E-Testing) ปิดการรับสมัครสอบชั่วคราว ทุกรุ่น ทุกศูนย์สอบ  คืนเงินค่าสมัครสอบเฉพาะรุ่นที่ 263 สำหรับรุ่นอื่นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
10. การสอบ Walk-in Exam ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เลื่อน วันเปิดการรับลงทะเบียนสอบออกไปก่อน  กำหนดการสอบใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป
11. การจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (แผน ก3) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ยกเลิกการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ทั้ง 2 ครั้ง  นักศึกษา แผน ก3 จะถูกเปลี่ยนไปเป็นแผนสำรองที่นักศึกษาเลือกไว้ คลิกดูรายละเอียด
12. การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562 เลื่อนการสอบซ่อมวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2563 ออกไปก่อน  กำหนดการสอบใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป
13. การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เลื่อนการสอบกลางภาควันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ออกไปก่อน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม งด จัดกิจกรรมเผชิญหน้า  ใช้กิจกรรมออนไลน์ทดแทน รายละเอียดแจ้งภายหลัง
หากมีคำถามโปรดติดต่อ Call Center ของมหาวิทยาลัย โทร.025047788
หรือ Facebook ถามไพฑูรย์ https://www.facebook.com/askpaitoon/
หรือ อีเมล: re.reoffice@stou.ac.th
หรือฝากคำถามไว้ที่เว็บไซต์: https://www.stou.ac.th/offices/ore/helpdesk/
Update: 23/03/2020