โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษา มสธ.

โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษา มสธ.
Supportive English Enrichment Program

การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มีประกาศเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 โดยให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้

มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดังนี้

 1. นักศึกษา มสธ. ที่สมัครเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษทุกคน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 นั้น สามารถเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษได้ เช่นเดียวกันตามความสมัครใจเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ ท้งนี้ กรณีนักศึกษาที่สมัครก่อนปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาเก่า) จะขอเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรเป็นปี 2560 ไม่ต้องทดสอบภาษาอังกฤษ

 2. นักศึกษาสามารถนำผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบภาษาที่ได้รับมาตรฐานเทียบเคียง Common European Framework of Reference for Languages [CEFR] อาทิ STOU-EPT, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET หรือสถาบันการศึกษามายื่นต่อสำนักทะเบียนและวัดผลภายในวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งผล การทดสอบฯ จะไม่จำกัดเกณฑ์มาตรฐาน/ คะแนน/ ระดับผลการทดสอบ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือคณะทำงานยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

 3. กรณีที่นักศึกษายังไม่มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบ
  ความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ตามช่วงที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
  แต่ขอให้แจ้งความประสงค์กับทางมหาวิทยาลัย และกรณีที่ผ่านการทดสอบแล้วให้ยื่นผลการทดสอบต่อสำนักทะเบียนและวัดผลภายในเวลาที่กำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะเพิ่มข้อความลงไปใน ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ว่านักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแล้ว
  อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสื่อเพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง และสามารถเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

วิธีเข้ารับการยกระดับพัฒนาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดตัวอย่างข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT เพื่อให้นักศึกษาทดสอบความรู้ก่อนที่จะทำการทดสอบจริง โดยเมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างน้อย 10 โมดูล จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนทำแบบทดสอบเนื้อหาจาก Grad Studies เพื่อประเมินตนเองเท่านั้น โดยไม่สามารถนำผลคะแนนจากการทดสอบนี้มายื่นก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อเพิ่มข้อความลงในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ว่านักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแล้ว

การวัดและประเมินผล

ช่วงเวลาการจัดสอบ
เมื่อนักศึกษามีความพร้อมที่จะเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT (e-Testing) ดังนี้

 1. ช่วงวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ
  ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. การแจ้งผลการสอบข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT (e-Testing)
  เมื่อนักศึกษาเข้าสอบเรียบร้อยแล้ว จะได้รับทราบผลการสอบเป็นรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่คุมสอบจะปรินท์ใบรายงานผลและลงนามกำกับให้ โดยในใบรายงานผลจะบ่งชี้ว่าแต่ละส่วนของแบบทดสอบนักศึกษาได้รับผลสอบอยู่ในระดับใด และจะมีลายเซ็นต์ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผลพิมพ์เป็นลายน้ำกำกับไว้

ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook Fan Page ได้ที่...