เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอนเสริม สัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563)

ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอนเสริม ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2563 นั้น เนื่องจากในวันดังกล่าวมหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นวันสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2562 มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนวันสอนเสริม จำนวนณ 3 ชุดวิชา ตามรายละเอียดดังนี้

ชุดวิชา สอนเสริมครั้งที่ กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่
1. 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด 2 วันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. 63
วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 63
วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 63
วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค. 63
2. 41321 กฏหมายพาณิชย์ 1 2 วันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. 63
วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 63
วันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 64
วันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค. 64
3. 41451 กฏหมายระหว่างประเทศ 2 วันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. 63
วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 63
วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 63
วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค. 63

สอบถามเพิ่มได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค สำนักบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7611