ระบบการเรียนการสอนทางไกล

บริการห้องสมุด

     บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักบรรณสารสนเทศ โดยมีหน้าที่ รับผิดชอบการจัดบริการสารสนเทศรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยมีการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการเข้ามาจัดการในภารกิจหลักของห้องสมุด และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำเนินงานเพื่อสามารถให้บริการผู้ใช้ ได้ครอบคลุมตลอดเวลา รวมทั้งได้ร่วมมือกับห้องสมุดและหน่วยงานภายนอกอื่นจัดบริการห้องสมุดร่วมกัน เพื่อทำให้ ห้องสมุดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใน 2 ระดับ ดังนี้

     สำนักบรรณสารสนเทศเป็นห้องสมุดกลาง มีที่ทำการอยู่ที่มหาวิทยาลัยจังหวัดนนทบุรี จัดหาสารสนเทศทุกประเภททั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อดิจิทัล เพื่อให้บริการทั้งที่ส่วนกลางและผ่านเครือข่ายการให้บริการห้องสมุดสาขา ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย อุดรธานี ลำปาง จันทบุรี ยะลา และนครนายก ทั้งนี้จัดให้มีฐานข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศ ที่ให้บริการในห้องสมุดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ บริการนำส่งเอกสารให้นักศึกษาทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ และไปรษณีย์ บริการยืมระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ บริการยืมระหว่างกัน (reciprocal borrowing) กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศด้วย

     มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. เป็นบริการห้องสมุดระดับจังหวัด ปัจจุบันมีมุม มสธ. 90 แห่ง ตั้งอยู่ในห้องสมุดหน่วยงานต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
     - มุม มสธ. ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองทุกจังหวัด 75 แห่ง
     - มุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง คือ ห้องสมุดประชาชนบางเขน ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ และห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรสาราม


     - มุม มสธ. ในหอสมุดติณสูลานนท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

     - มุม มสธ. ในเรือนจำ/ทัณฑสถานจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางบางขวาง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางธัญบุรี เรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำกลางเชียงใหม่ เรือนจำกลางเชียงราย เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำกลางคลองไผ่ และเรือนจำกลางลำปาง

     โดยศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ “มุม มสธ.” จะเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการสื่อการศึกษาต่างๆ ได้แก่ เอกสารการสอนพร้อมแบบฝึกปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยผลิต หนังสืออ่านประกอบชุดวิชา หนังสืออ้างอิง หนังสือสารคดีและความรู้ต่างๆ และสื่อซีดีเสียง/MP3 การเข้าถึงสารสนเทศและบริการห้องสมุดต่างๆ สามารถเข้าใช้ที่ http://library.stou.ac.th>