ระบบการเรียนการสอนทางไกล

บริการสอบ


ศูนย์สอบ
     เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีศูนย์สอบในแต่ละจังหวัดอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ปัจจุบันในหลายจังหวัดมีมากกว่าหนึ่งศูนย์สอบ สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังมหาวิทยาลัยประสานงานกับกรมราชฑัณท์และจัดศูนย์สอบให้ในเรือนจำ โดยมีบุคลากรศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด และบุคลากรมหาวิทยาลัยประสานงานกำกับดูแลการสอบ
     นักศึกษามสธ.ที่อยู่ในต่างประเทศสามารถที่จะสอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลในประเทศนั้นๆ

ตารางสอบ
     มสธ.จัดการสอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยให้แล้วเสร็จภายในสองวัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเดินทางมาสอบได้โดยไม่ต้องทิ้งงาน หรือหน้าที่ประจำของแต่ละคนเป้นเวลานาน การสอบไล่จะมีขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละภาคการศึกษา

ผลการสอบ
     ประมาณ 30-45 วันหลังจากการสอบ สำนักงานทะเบียนและวัดผลจะส่งผลการสอบให้กับนักศึกษาทุกคนทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถตรวจผลการสอบด้วยตนเองได้ ดังนี้ :
     - โทร. 02-982-9633, 02-504-7799
     - ธนาคารกรุงไทย โทร.1551, โทร. 02-900-9009
     - ประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ มสธ.

การประเมินผล ปริญญาโท
     มหาวิทยาลัยประเมินผลการเรียนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท ดังนี้ :
     - งานที่ได้รับมอบหมาย
     - การสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
     - การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร แผน ก. และการสอบประมวลความรู้และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร แผน ข.
     - การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา ปริญญาโท
     - การวัดผลการศึกษาชุดวิชาปกติให้ใช้อักษรระดับคะแนน ดังนี้

  ระดับคะแนน คะแนน  
  A 4  
  B+ 3.5  
  B 3  
  C+ 2.5  
  C 2  
  D 1  
  F 0  
  *นักศึกษาที่ได้อักษรระดับคะแนน D และ F ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในชุดวิชานั้น
  *ผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่นดังต่อไปนี้
  I (Incomplete) การประเมินผลไม่สมบูรณ์ (เนื่องจากไม่ได้ดำเนินกิจกรรม ครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร)
  P (Passed) สอบผ่านสำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
  U (Unsatisfactory) สอบไม่ผ่านสำหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
  W (Withdrawn) การยกเลิกใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     - การวัดและประเมินผลการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ และชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ใช้เกณฑ์ตัดสินผลสอบด้วยสัญลักษณ์ P และ U

  P (Passed) สอบผ่าน
  U (Unsatisfactory) สอบไม่ผ่าน

การประเมินผลการศึกษาปริญญาตรี
     มหาวิทยาลัยประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการสอบไล่ปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่สอบผ่านจะต้องมีผลการสอบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สำหรับชุดวิชาที่มีภาคปฏิบัติ สาขาวิชาจะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม
     - เกณฑ์การวัดผลการศึกษาปริญญาตรีโดยอิงเกณฑ์ระดับคะแนน ดังนี้

  ระดับคะแนน ความหมาย ระดับคะแนน
  H เกียรตินิยม ร้อยละ 76 ขึ้นไป
  S สอบผ่าน ร้อยละ 60 - 75
  U สอบไม่ผ่าน น้อยกว่าร้อยละ 60
  I ไม่สมบูรณ์  
  *มหาวิทยาลัยจะคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้กับนักศึกษาที่สอบผ่าน เฉพาะชุดวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเท่านั้น นักศึกษาที่สอบผ่านในระดับ H มีค่า 4.00 และระดับ S มีค่า 2.30