การวางแผนธุรกิจ (Business Plan) <<แผนธุรกิจ>>
แนวปฏิบัติเรื่อง “การจัดทำแผนธุรกิจงานบริการวิชาการของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง”<<แนวปฏิบัติ>>
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “การเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์” วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร มสธ. <<ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนรู้>>
สรุปการจัดการความรู้ เรื่อง “การเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์” วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร มสธ. <<สรุปการจัดการความรู้>>
สรุปการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทาแผนธุรกิจงานบริการวิชาการ วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร สานักการศึกษาต่อเนื่อง <<สรุปการจัดการความรู้>>
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทาแผนธุรกิจงานบริการวิชาการ วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ. ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ <<ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนรู้>>
แนวปฏิบัติการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form <<แนวปฎิบัติ>>
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
เรื่อง "QR code และ Short URL เพื่อการบริหารจัดการ สศต. ช่วงที่ 2" <<ภาพบรรยากาศ>> <<เอกสารประกอบ>> <<สรุปความรู้>>

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
เรื่อง "QR code และ Short URL เพื่อการบริหารจัดการ สศต. ช่วงที่ 1" <<ภาพบรรยากาศ>> <<เอกสารประกอบ>> <<สรุปความรู้>>

หลักการให้บริการ อ้างอิงจาก กองวิชาการและแผนงาน กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล เทศบาลนครเชียงใหม่
คู่มือการจัดหลักสูตร In house Training ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรสำนักการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรด้านคุณภาพการให้บริการ
สรุปความรู้เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กร : คุณภาพ ประทับใจ นวัตกรรมใหม่ มืออาชีพ
ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรสำนักการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรด้านคุณภาพการให้บริการ
คู่มือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรียบเรียงโดย คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
แนวปฏิบัติเรื่อง การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
บันทึกความรู้เรื่อง การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติในการเขียนแผนการตลาด เรียบเรียงโดย คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
บทความเรื่อง การเขียนแผนการตลาด อย่างไรให้ได้กำไรอย่างยั่งยืน เรียบเรียงโดย คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
บทความเรื่อง การเขียนและออกแบบแผนการตลาด เรียบเรียงโดย คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
บันทึกความรู้เรื่อง กลยุทธ์การตลาด เรียบเรียงโดย คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
สรุปรายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงปฏิบัติ (ช่วงที่ 1) วันที่ 27 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร มสธ.
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักการศึกษาต่อเนื่องได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง TQA : การจำแนกกลุ่มลูกค้า/ผู้รับบริการ"
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการจำแนกกลุ่มลูกค้าและหลักการทางการตลาด
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักการศึกษาต่อเนื่องได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง TQA : การจำแนกกลุ่มลูกค้า/ผู้รับบริการ"
สรุปเนื้อหาการบรรยาย เรื่อง การจำแนกลูกค้า บรรยายโดย รองศาสตราจารย์สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักการศึกษาต่อเนื่องได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง TQA : การจำแนกกลุ่มลูกค้า/ผู้รับบริการ
"PowerPoint ประกอบการบรรยาย"
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักการศึกษาต่อเนื่องได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง TQA : การจำแนกกลุ่มลูกค้า/ผู้รับบริการ"
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักการศึกษาต่อเนื่องได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เรื่อง “การประชาสัมพันธ์เพื่องานบริการวิชาการ”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักการศึกษาต่อเนื่องได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพและแสงกับการถ่ายภาพ” PowerPoint ประกอบการบรรยาย
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักการศึกษาต่อเนื่องได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “การประชาสัมพันธ์เพื่องานบริการวิชาการและการเผยแพร่”
รายงานผลการนำความรู้ เรื่อง "การประชาสัมพันธ์เพื่องานบริการวิชาการ" ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (1)
สรุปผลการนำความรู้ เรื่อง "การประชาสัมพันธ์เพื่องานบริการวิชาการ" ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (2)