หลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ (ผศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข)