> มาตรฐานการให้บริการงานฝึกอบรม คลิก
> มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงาน : การจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตร คลิก
> มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงาน : การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม คลิก
> สถิติการให้บริการจัดฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) คลิก
> สรุปประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล คลิก
> สรุปผลความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) คลิก
> สรุปผลการประเมินหลักสูตร “การสร้างพลังใจใส่ความสุขในงานบริการ” รุ่นที่ 1 คลิก
> คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำบอร์ดความรู้ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 คลิก
> คู่มือการปฏิบัติงาน การเผยแพร่บทความเชิงปกิณกะทางอินเทอร์เน็ต  คลิก
> งานวิเคราะห์การพัฒนาตัวแบบการจัดโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำลัง ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  คลิก  
> คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำเงินรายได้ ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คลิก
> คู่มือการปฏิบัติงาน การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  คลิก
> คู่มือการปฏิบัติงาน การออกแบบจัดทำปกทำเนียบรุ่นด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3  คลิก  
> คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรมด้วยโปรแกรม PageMaker 7.0  คลิก  
> คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรมทางไกล (e-Training) ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  คลิก  
> สภาพการใช้ ความต้องการ และปัญหาการใช้สื่อการสอนของวิทยากร สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  คลิก
> การพัฒนาเว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  คลิก
> การสังเคราะห์บทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง คลิก
> การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ต้องรู้จักอะไรบ้าง  คลิก
> การบำรุงรักษาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (Projector)  คลิก
> สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางไกล  คลิก
> การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication)   คลิก
> รายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปริมณฑล  คลิก
> รายงานศึกษาดูงานเรื่อง การบริการงานวิชาการแก่สังคม และศิลปวัฒนธรรม วันที่ 8 – 10 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คลิก
> รายงานผลการศึกษาดูงานเรื่อง การบริการงานวิชาการแก่สังคม และศิลปวัฒนธรรม วันที่ 8 – 10 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คลิก
> รายงานผลโครงการฝึกอบรมเรื่อง องค์กรแห่งความสุข วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร คลิก
> รายงานผลการศึกษาดูงาน เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย คลิก
> รายงานผลโครงการฝึกอบรมเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กร : คุณภาพ ประทับใจ นวัตกรรมใหม่ มืออาชีพ วันที่  ๑๓ และ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๐ คลิก
> รายงานผลโครงการศึกษาดูงานเรื่อง การบริการวิชาการแก่สังคม และอุทยานการเรียนรู้ วันที่ 4-5 สิงหาคม 59 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิก
> แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. คลิก
> รายงานผลโครงการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักการศึกษาต่อเนื่องสู่ HPO ช่วงที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 คลิก
> รายงานผลโครงการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักการศึกษาต่อเนื่องสู่ HPO ช่วงที่ 2 วันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 คลิก
> แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน คลิก ระดับชำนาญการ คลิก ระดับชำนาญการพิเศษ คลิก
> ตัวอย่าง เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและผลงานบุคลากร สังกัดสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. คลิก
> ขั้นตอนการดำเนินงานขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากร สังกัดสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. คลิก
> ตัวอย่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของข้าราชการ สังกัดสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. คลิก
> หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปฯ มสธ. คลิก
> ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. คลิก
> การจัดทำคู่มือและวิจัย R2R รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. คลิก
> มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มสธ. คลิก
> พจนานุกรมสมรรถนะบุคลากร สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คลิก
> รายงานผลการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และอุทยานการศึกษา วันที่ 18 กันยายน 58 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร คลิก
> รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงปฏิบัติ วันที่ 27 ตุลาคม 57 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร คลิก
> รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นพิธีกรฝึกอบรมมืออาชีพ วันที่ 24-25 เม.ย. 57 คลิก
> บุคลากรสานักการศึกษาต่อเนื่องได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 23 ม.ค. 57 คลิก
> รายงานผลการศึกษาดูงาน การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 25 – 27 ก.ค. 56 คลิก
> การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง คลิก
> มาตรฐานการให้บริการของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง พศ. 2556 คลิก
> ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 คลิก