หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.

ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ

โทรศัพท์ : 02-504-7531-4   ::   โทรสาร : 02-503-3563   ::   E-mail : pt.aaoffice@stou.ac.th

ความเป็นมา  |  โครงสร้างการบริหาร  |  บุคลากร  |  รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา  |  แนวปฏิบัติและบริการต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  |  ตรวจสอบกำหนดการอบรม

รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา

 • คุณสมบัติที่จะสามารถเข้ารับการอบรมฯ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับเข้ารับการอบรมฯ
 • การแจ้งรายละเอียดและการแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับการอบรมฯ
 • สอบถาม/ตรวจสอบรายละเอียดการอบรมฯ

 • คุณสมบัติที่จะสามารถเข้ารับการอบรมฯ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  1.เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้ายจะสำเร็จการศึกษาหรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนหมดอายุสถานภาพนักศึกษา (ไม่นับต่ออายุ 1 ปี) ต้องเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎีที่มีเนื้อหายากและชุดวิชานั้นต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) และสอบไม่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
  2.ช่วงเวลาการจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ให้จัดหลังประกาศผลสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 และหลังประกาศผลสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2
  3.การประเมินผลการสอบอบรมเข้ม (พิเศษ) ในการวัดความรู้ความสามารถให้ลำดับขั้น S* และ U* โดยไม่มีการให้ลำดับขั้น H*

  หมายเหตุ

    ทั้งนี้ไม่มีการจัดอบรมเข้ม(พิเศษ) ในภาคการศึกษาพิเศษ และไม่มีการเก็บคะแนนของนักศึกษาที่มาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) โดยไม่มีคุณสมบัติไว้เพื่อประมวลผลการสอบอบรมเข้ม (พิเศษ) ในภาคการศึกษาอื่น

  กลับขึ้นด้านบน

  ค่าธรรมเนียมสำหรับเข้ารับการอบรมฯ
  1.หลักสูตรที่ใช้ระยะเวลา 2 1/2 วัน : 1,250 บาท
  2.หลักสูตรที่ใช้ระยะเวลา 4 1/2 วัน : 2,250 บาท

  หมายเหตุ

    ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับเข้ารับการอบรมฯ เท่านั้น ยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าอาหาร

  กลับขึ้นด้านบน

  การแจ้งรายละเอียด และการแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับการอบรมฯ
    นักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้ารับการอบรมฯ ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำนักวิชาการจะจัดส่งจดหมายแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของการจัดอบรม และหากนักศึกษาประสงค์ที่จะเข้ารับการอบรมฯ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือแฟ็กซ์ (กรอกรายละเอียดลงในแบบแจ้งความประสงค์ที่แนบไปพร้อมจดหมายจากสำนักวิชาการหรือทางโทรศัพท์)

  หมายเหตุ

    การเข้ารับการอบรมฯ ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษา

  กลับขึ้นด้านบน

  สอบถาม/ตรวจสอบรายละเอียดการอบรมฯ
    นักศึกษารายใดที่คาดว่าตนเองมีคุณสมบัติที่สามารถเข้ารับการอบรมฯ ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่ได้รับจดหมายแจ้งรายละเอียดจากสำนักวิชาการ สามารถสอบถาม/ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่อยู่ /ติดต่อด้านล่าง

  สำนักวิชาการ ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ : 0-2504-7531-4
  อีเมล์ : aaoffice@stou.ac.th

  กลับขึ้นด้านบน  จัดทำโดย
  สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537