กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา ปี 2563 กองการเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นกองทรัพยากรบุคคล | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ/ความก้าวหน้าในสายอาชีพ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
คำถามถามบ่อย FAQs
Frequently Asked Questions...

 

No.1 ถาม: 

ลาป่วยจำนวนกี่วันจึงไม่ได้เลื่อนขั้น

ตอบ:

ลาป่วยและลากิจรวมกันไม่เกิน 23 วัน และไม่เกิน 10 ครั้ง


No.2 ถาม: 

วันลาคลอดของพนักงานมหาวิทยาลัย ลาได้กี่วัน

ตอบ: ไม่เกิน 90 วัน

No.3 ถาม: 

ทำบัตรแสดงตนต้องใช้รูปจำนวนกี่รูป

ตอบ:  2 รูป ค่ะ

No.4 ถาม:  การลาคลอดบุตรมีวิธีการนับอย่างไร
ตอบ: นับรวมทั้งหมดโดยรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยค่ะ

No.5 ถาม:  การลาอุปสมบทต้องรายงานตัวกลับปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังจากลาสิกขากี่วัน
ตอบ: ภายใน 5 วันทำการโดยนับวันที่ลาสิกขาด้วยค่ะ

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.