กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา ปี 2563 กองการเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นกองทรัพยากรบุคคล | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ/ความก้าวหน้าในสายอาชีพ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator

ความเป็นมา
      ความเป็นมา,วัตถุประสงค์,วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าหมาย,กลยุทธ์
การแบ่งส่วนราชการ
      โครงสร้างการบริหาร
      คณะกรรมการ
ข้อมูลบุคลากร
      บุคลากรประจำ
ผลงาน/โครงการ
      ผลงาน
      โครงการ
การประกันคุณภาพ
      การประกันคุณภาพการศึกษา
ข่าวและสาระน่ารู้
      Hot News
      ข่าวและสาระน่ารู้
คำถามถามบ่อย
      คำถามที่ถามกันเข้ามามาก
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.