กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา ปี 2563 กองการเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นกองทรัพยากรบุคคล | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ/ความก้าวหน้าในสายอาชีพ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
ความเป็นมา
ความเป็นมา

 

 

ความเป็นมาของกองทรัพยากรบุคคล

                    กองการเจ้าหน้าที่  เดิมเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 113/2522  ลงวันที่ 9  ตุลาคม  2522  ต่อมาเมื่อ ก.ม. ได้อนุมัติให้จัดแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 4 กอง  ได้แก่ กองกลาง  กองคลัง  กองแผนงาน และกองพัสดุ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2523 และได้แบ่งส่วนราชการภายในกองต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานย่อย  ซึ่งงานการเจ้าหน้าที่เป็นงานหนึ่งอยู่ในสังกัดกองกลาง

 

                     งานการเจ้าหน้าที่ได้มีการนำเสนอโครงการจัดตั้งเป็น กองการเจ้าหน้าที่ ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2531 โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2531 เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2531 มีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2531 ได้ส่งเรื่องให้เลขานุการ ก.ม. เพื่อนำเรื่องเข้าพิจารณาและได้รับหนังสือที่ ทม 0202/28193 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2531  แจ้งวา ก.ม. มีมติให้อนุมัติจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  ในสำนักงานอธิการบดี  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ  งานบริหารงานบุคคล  งานทะเบียนประวัติ  งานพัฒนาและฝึกอบรม  และงานวินัยและนิติการ  และจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยมีหนังสือที่ ทม 0202/17927 ลงวันที่ 12  กรกฎาคม 2532 แจ้งผลการพิจารณาซึ่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งผลการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ. และความเห็นของสำนักงบประมาณ  กล่าวโดยสรุปว่า  เนื่องจากปริมาณงานและคุณภาพของงานการเจ้าหน้าที่  ยังมีไม่สูงเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณและคุณภาพของงานการเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการอื่น  และไม่สอดคล้องกับแนวทางกำหนดหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นส่วนราชการระดับกอง  ตามที่คณะที่ปรึกษาระเบียบราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี  และคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้  ดังนั้นงานการเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถจัดตั้งขึ้นเป็นกองการเจ้าหน้าที่ได้

 

                       ต่อมา  มหาวิทยาลัยได้นำโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่เข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระยะที่ 7 (2535 – 2539) และได้มีมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2538 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2538 ลงวันที่ 29 เมษายน 2540 แจ้งเรื่องผล

การพิจาณาโครงการจัดตั้งกองการเจ้าน้าที่ ว่าที่ประชุม ก.ม. มีมติอนุมัติในหลัการให้มีการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กองการเจ้าหน้าที่) ในสำนักงานอธิการบดี ได้ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการทบทวนภารกิจและรูปแบบการบริหารงาน  โดยเน้นภารกิจด้าน

การพัฒนาระบบโครงสร้างและระบบการบริหารงานบุคคล  ปรับระบบวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดารพัฒนาและมีผลกระทบต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีดัชนีวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2541  ได้รับแจ้งจากสำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา ที่ ทม 0204(2)/6298 ลงวันที่ 9  เมษายน 2541 อ้างถึงหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0204(2)/83603 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2541  ซึ่งมีใจความโดยสรุปว่า

1.      ให้ระงับ หรือชะลอการจัดตั้ง หรือขยายหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัย / สถาบันไปพลางก่อนเพื่อลดภาระ

ค่าใช้จ่ายของรัฐ  ยกเว้นการจัดตั้งส่วนราชการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ หรือกรณีที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อรับควมช่วยเหลือ  ทบวงฯ  จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นราย ๆ

2.      การเสนอเพื่อยุบ รวม หรือยกเลิกหน่วยงานเดิม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยไม่เพิ่มทรัพยากร

และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  ให้มหาวิทยาลัยเสนอทบวงฯ พิจารณาได้

3.      การจัดตั้งหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอิสระในกำกับให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ดำเนินการไ ภายในขอบเขต

และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย/สถาบัน และสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  โดยไม่ใช้งบประมาณและไม่เพิ่มอัตรากำลัง  หลังจากนั้นเรื่องการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่จึงมีอันระงับไปด้วยสาเหตุจากหนังสือฉบับดังกล่าว

 

งานการเจ้าหน้าท่ได้นำเสนอฝ่ายวางแผนเพื่อให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณายกฐานะขึ้นเป็นกองการเจ้าหน้าที่

เป็นหน่วยงานภายใต้ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/ว12 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2542 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2547  เมื่อวันที่ 21  มกราคม  2547  ได้มีมติให้จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี  ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2547 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2547 และ

 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการดำเนินงานของกองทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2 563  ให้

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ การบริหารงานบุคคลทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ดูแลรักษาสิทธิในเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอันจะพึงมีพึงได้สร้างเครือข่ายกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆ และนำมาศึกษาวิเคราะห์ ให้ได้ผลสรุป ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นหลักถือปฏิบัติสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กองทรัพยากรบุคคล มีการแบ่งส่วนราชการเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆของการบริหารงานบุคคล ดังนี้

แต่เดิม กองทรัพยากรบุคคล (ชื่อเดิม กองการเจ้าหน้าที่) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดย สภามหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าระดับกองภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี แบ่งโครงสร้างเป็นงานต่าง ๆ     6 งาน ได้แก่ 1) งานธุรการ 2) งานบริหารงานบุคคล  3) งานทะเบียนประวัติ  4) งานสวัสดิการ  5) งานวินัยและนิติการ  6) งานพัฒนาบุคลากร

 

                    ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้ยกฐานะงานวินัยและนิติการ ขึ้นเป็นกองกฎหมาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่องการจัดตั้งกองกฎหมาย ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และ มหาวิทยาลัย  มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยให้งานพัฒนาบุคลากรตัดโอนไปสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการจัดตั้งสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563  จึงทำให้โครงสร้างการบริหารงานของกองทรัพยากรบุคคล (ชื่อเดิม                   กองการเจ้าหน้าที่)  ในปัจจุบัน มีจำนวน 4 งาน ได้แก่ 1) งานธุรการ 2) งานบริหารงานบุคคล 3) งานทะเบียนประวัติ  4) งานสวัสดิการ

 

                  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการภายในกองการเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวทางการบริหารงานและบริหารบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ จึงปรับชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “กองทรัพยากรบุคคล” รวมถึงปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในใหม่ (โดยไม่กระทบต่ออัตรากำลังและงบประมาณ)  ทั้งนี้โครงสร้างดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาด้านกายภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 4/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563  โดยมีมติเห็นชอบโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ และปรับชื่อหน่วยงาน เป็น “กองทรัพยากรบุคคล” โดยมีโครงการองค์กร ดังนี้

 

1.      งานบริหารทั่วไป

ดำเนินงานด้านสารบรรณของกองทรัพยากรบุคคลทั้งหมด ดูแลระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของกองทรัพยากรบุคคล ดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งจัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองทรัพยากรบุคคล พร้อมจัดทำฐานข้อมูล ควบคุมรหัสครุภัณฑ์ ของกองทรัพยากรบุคคล พร้อมจัดทำฐานข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานบริหารความเสี่ยง  งานการจัดการความรู้  งานจัดทำและติดตามประเมินผลแผนและงบประมาณ  งานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ควบคุมและบริหารงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ดูและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกองทรัพยากรบุคคลในภาพรวม เช่น การแจ้งซ่อมดำเนินการประสานงานการจัดประชุมกองทรัพยากรบุคคล งานอำนวยการกิจกรรมต่างๆ ภาพรวมของกองทรัพยากรบุคคล ทั้งหมด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการและได้รับมอบหมาย

 

2.      งานบริหารงานบุคคล    

                     ดำเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง การจัดทำบัญชีถือจ่ายทุกประเภท การคัดเลือกผู้บริหาร การแต่งตั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน และที่เกี่ยวข้อง การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ การประเมินค่างาน การเลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง การบันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางทุกครั้งที่มีผลกระทบต่อเงินเดือนข้าราชการ ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอัตราเงินเดือน ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   ศึกษาวิเคราะห์ระบบค่าตอบแทนของบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถในการจ่าย การต่อเวลาราชการ  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

 

3.      งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลและทะเบียนประวัติ

           ดำเนินงานด้านงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการด้านข้อมูลประวัติข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว โดยบันทึกทะเบียนประวัติ และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายหน่วยงาน  ในฐานข้อมูลบุคลากร ขอเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิการศึกษา ฝึกอบรม สถิติวันลาของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว นามสกุล  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ  การบริการข้อมูลด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล การประสาน/บริการแฟ้มประวัติบุคลากรให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ออกหนังสือรับรองสถานภาพบุคลากร การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา การตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลบุคลากรประเภทประจำ การขอพระราชทานเพลิงศพ ให้บริการการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ  ข้าราชการบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ  การลาไปต่างประเทศ การลาเกินสิทธิของบุคลากรประเภทประจำ การจัดระบบ กำกับและตรวจสอบวันลาบุคลากรของกองทรัพยากรบุคคล และฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีบุคลากรถึงแก่กรรม   กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ทำหน้าที่นายทะเบียนของกรมบัญชีกลาง 4 ระบบ ดังนี้  ระบบบุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำงบประมาณแผ่นดิน และบุคคลในครอบครัว ระบบบำเหน็จบำนาญ (ขอรับบำเหน็จบำนาญ)  ระบบผู้รับบำเหน็จบำนาญ (ผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน และบุคคลในครอบครัว) ระบบจ่ายตรงเงินเดือน เพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำงบประมาณแผ่นดิน และบุคคลในครอบครัวผ่าน Token Key  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

 

4.      งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 ดำเนินงานด้านสวัสดิการทั้งระบบวิเคราะห์หาแนวทางและดำเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้ประสานงานกองทุนประกันสังคมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ กองทุนต่างๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการ โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหลังเกษียณอายุราชการ การบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโครงการ Happy U. สิทธิประโยชน์ เช่น การผลิตน้ำดื่มปาริชาต

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

 

                 5. งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล

                       ดำเนินงานด้าน HR Roadmap แผนยุทธศาสตร์การกำกับ ติดตามแผนด้านบริหารงานบุคคลทุกมิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย/องค์กรอื่นๆ เพื่อเทียบเคียง และนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับกระบวนการ/แผนดำเนินการ จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากร และอัตรากําลังบุคลากร การตรวจสอบคุณวุฒิ สัญญาจ้าง/ต่อสัญญา การเปลี่ยนสถานภาพ/เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการเลิกจ้าง ทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  การจ้างอาจารย์ตามสัญญาจ้าง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

 

และตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การจัดตั้งกองทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563  ให้การแบ่งส่วนงานทั้ง 5 งานดังกล่าว โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 10 กรกรฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

 

 

 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

***

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูน วิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับทุกคน เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ (กองทรัพยากรบุคคลใช้ปณิธานร่วมกับมหาวิทยาลัย)

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กร โดยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล

          พันธกิจ

 กองทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเริ่มตั้งแต่การสรรหา บรรจุ  แต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ความดีความชอบ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การออกจากราชการ  ตลอดจนการจัดทำทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดทำแผนอัตรากำลัง การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ การเลื่อนระดับและเงินเดือน การศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งระดับต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำและ ลูกจ้างประจำในตำแหน่งงานที่มีลักษณะพิเศษซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   การขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ตลอดจนการทำบัญชีอัตรากำลังและบัญชีถือจ่าย การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรทุกสถานภาพ

2.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลบุคลากร ทะเบียนประวัติของบุคลากร การตรวจสอบการลาในกรณีต่าง ๆ การจัดทำบัตรประจำตัว การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและให้บริการข้อมูลบุคลากรแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

3.เพื่อดำเนินการด้านสวัสดิการข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายเงินและความช่วยเหลือ ด้านสวัสดิการต่าง ๆ การจัดหาและเพิ่มพูน สวัสดิการ ด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

4.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 
 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.