กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ/ความก้าวหน้าในสายอาชีพ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
ความเป็นมา
ความเป็นมา

 

 

ความเป็นมาของกองการเจ้าหน้าที่

                    กองการเจ้าหน้าที่  เดิมเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 113/2522  ลงวันที่ 9  ตุลาคม  2522  ต่อมาเมื่อ ก.ม. ได้อนุมัติให้จัดแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 4 กอง  ได้แก่ กองกลาง  กองคลัง  กองแผนงาน และกองพัสดุ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2523 และได้แบ่งส่วนราชการภายในกองต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานย่อย  ซึ่งงานการเจ้าหน้าที่เป็นงานหนึ่งอยู่ในสังกัดกองกลาง

 

                     งานการเจ้าหน้าที่ได้มีการนำเสนอโครงการจัดตั้งเป็น กองการเจ้าหน้าที่ ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2531 โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2531 เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2531 มีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2531 ได้ส่งเรื่องให้เลขานุการ ก.ม. เพื่อนำเรื่องเข้าพิจารณาและได้รับหนังสือที่ ทม 0202/28193 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2531  แจ้งวา ก.ม. มีมติให้อนุมัติจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  ในสำนักงานอธิการบดี  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ  งานบริหารงานบุคคล  งานทะเบียนประวัติ  งานพัฒนาและฝึกอบรม  และงานวินัยและนิติการ  และจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยมีหนังสือที่ ทม 0202/17927 ลงวันที่ 12  กรกฎาคม 2532 แจ้งผลการพิจารณาซึ่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งผลการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ. และความเห็นของสำนักงบประมาณ  กล่าวโดยสรุปว่า  เนื่องจากปริมาณงานและคุณภาพของงานการเจ้าหน้าที่  ยังมีไม่สูงเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณและคุณภาพของงานการเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการอื่น  และไม่สอดคล้องกับแนวทางกำหนดหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นส่วนราชการระดับกอง  ตามที่คณะที่ปรึกษาระเบียบราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี  และคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้  ดังนั้นงานการเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถจัดตั้งขึ้นเป็นกองการเจ้าหน้าที่ได้

 

                       ต่อมา  มหาวิทยาลัยได้นำโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่เข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระยะที่ 7 (2535 – 2539) และได้มีมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2538 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2538 ลงวันที่ 29 เมษายน 2540 แจ้งเรื่องผล

การพิจาณาโครงการจัดตั้งกองการเจ้าน้าที่ ว่าที่ประชุม ก.ม. มีมติอนุมัติในหลัการให้มีการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กองการเจ้าหน้าที่) ในสำนักงานอธิการบดี ได้ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการทบทวนภารกิจและรูปแบบการบริหารงาน  โดยเน้นภารกิจด้าน

การพัฒนาระบบโครงสร้างและระบบการบริหารงานบุคคล  ปรับระบบวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดารพัฒนาและมีผลกระทบต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีดัชนีวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2541  ได้รับแจ้งจากสำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา ที่ ทม 0204(2)/6298 ลงวันที่ 9  เมษายน 2541 อ้างถึงหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0204(2)/83603 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2541  ซึ่งมีใจความโดยสรุปว่า

1.      ให้ระงับ หรือชะลอการจัดตั้ง หรือขยายหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัย / สถาบันไปพลางก่อนเพื่อลดภาระ

ค่าใช้จ่ายของรัฐ  ยกเว้นการจัดตั้งส่วนราชการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ หรือกรณีที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อรับควมช่วยเหลือ  ทบวงฯ  จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นราย ๆ

2.      การเสนอเพื่อยุบ รวม หรือยกเลิกหน่วยงานเดิม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยไม่เพิ่มทรัพยากร

และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  ให้มหาวิทยาลัยเสนอทบวงฯ พิจารณาได้

3.      การจัดตั้งหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอิสระในกำกับให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ดำเนินการไ ภายในขอบเขต

และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย/สถาบัน และสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  โดยไม่ใช้งบประมาณและไม่เพิ่มอัตรากำลัง  หลังจากนั้นเรื่องการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่จึงมีอันระงับไปด้วยสาเหตุจากหนังสือฉบับดังกล่าว

 

งานการเจ้าหน้าท่ได้นำเสนอฝ่ายวางแผนเพื่อให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณายกฐานะขึ้นเป็นกองการเจ้าหน้าที่

เป็นหน่วยงานภายใต้ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/ว12 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2542 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2547  เมื่อวันที่ 21  มกราคม  2547  ได้มีมติให้จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี  ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2547 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2547

 

 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  ประชุมและสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน  ทางด้านวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร

4. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติของบุคลากร  การตรวจสอบการลาราชการในกรณีต่าง ๆ การจัดทำบัตรประจำตัว  การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  งานฐานข้อมูลบุคลากร  ตลอดจนจัดทำสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

5. เพื่อดำเนินการด้านสวัสดิการข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมถึงการตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายเงินและความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ การจัดหาและเพิ่มพูน สวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

6. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

7. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.อ.มสธ.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย  และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เช่น เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

 
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กร โดยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล

 
พันธกิจ
กองการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มตั้งแต่การสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  การพัฒนาบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การจัดสวัสดิการ   การดำเนินการด้านวินัยและนิติการ  การออกจากราชการ  ตลอดจนการจัดทำทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.