กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ/ความก้าวหน้าในสายอาชีพ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ

 

                                                 

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่งอาจารย์
ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ


โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2562
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 

 

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.ศวน. มสธ.นครสวรรค์ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.ศวน. มสธ.นครสวรรค์ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ใบสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ใบสมัคร(file word)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกผู้อำนวนการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์,อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ววิทยพัฒนา (นครสวรรค์,อุบลราชธานี,นครศรีธรรมราช)...ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ววิทยพัฒนา (นครสวรรค์,อุบลราชธานี,นครศรีธรรมราช)...ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศฯ
ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา
 
   

TOP
ประกาศการเริ่มปฏิบัติงาน
แจ้งการเริ่มปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาและสำนัก จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยค่าจ้างที่จะได้รับ วุฒิปริญญาโท เริ่มต้น 28,000 บาท และปริญญาเอก 33,600 บาท สำหรับผู้มีประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับค่าจ้างสูงกว่าวุฒิตามประสบการณ์ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีเอกสารหนังสือรับรองแพทย์ให้มายื่นในวันเริ่มปฏิบัติงานวันแรก ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่ 025047960 มหาวิทยาลัยกำหนดวันหยุดพิเศษช่วงพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 4 - 16 เมษายน 2562 และจะเริ่มปฏิบัติราชการวันที่ 17 เมษายน 2562
 
   

TOP
ประกาศฯ
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งช่างทำเล่ม สังกัดสำนักพิมพ์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีตำแหน่งอาจารย์
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีตำแหน่งอาจารย์
  คลิกที่นี่
   

TOP
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
  คลิกที่นี่
   

TOP
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
*สำหรับข้าราชการบำนาญ -ขั้นตอนกาารใช้งานระบบดูผลตรวจสุขภาพ Online และโปรแกรม 1 (สำหรับ กลุ่มข้าราชการบำนาญ)
  คลิกที่นี่
   

TOP
มูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่.
   

TOP
ครปอ. (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็ฯพนักงานมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

 (ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)

ใบสมัคร

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น! ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค-5 มิ.ย.2561)

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา

- ประกาศฯ สอบแข่งขันพนักงานฯ 16 ตำแหน่ง

- ประกาศฯ สอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการ/พนักงานฯ 3 ตำแหน่ง

- ประกาศฯสอบคัดเลือกพนักงานฯ 2 ตำแหน่ง

- กรอกใบสมัคร online ที่นี่

 
   

TOP
ประกาศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดจำหน่าย ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์

คลิกที่นี่

 

 
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือหมายเลขภายใน 7133,7169,7150,7168,7170, 7957,7960
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-6905 หรือหมายเลขภายใน 6905
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137 ,7178
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 4