กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ/ความก้าวหน้าในสายอาชีพ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ

 

                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่งอาจารย์
ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ

 

ประกาศการเริ่มปฏิบัติงาน
แจ้งการเริ่มปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาและสำนัก จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยค่าจ้างที่จะได้รับ วุฒิปริญญาโท เริ่มต้น 28,000 บาท และปริญญาเอก 33,600 บาท สำหรับผู้มีประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับค่าจ้างสูงกว่าวุฒิตามประสบการณ์ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีเอกสารหนังสือรับรองแพทย์ให้มายื่นในวันเริ่มปฏิบัติงานวันแรก ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่ 025047960 มหาวิทยาลัยกำหนดวันหยุดพิเศษช่วงพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 4 - 16 เมษายน 2562 และจะเริ่มปฏิบัติราชการวันที่ 17 เมษายน 2562
 
   
ประกาศฯ
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งช่างทำเล่ม สังกัดสำนักพิมพ์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ
  คลิกที่นี่
   
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีตำแหน่งอาจารย์
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีตำแหน่งอาจารย์
  คลิกที่นี่
   

TOP
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ ฯ เปลี่ยนแปลงวันคัดเลือก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรณีพิเศษ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศฯ
NEW  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ กรณีพิเศษ ขั้นตอนที่ 1 ไปเข้ารับการสัมภาษณ์ 
 
   

TOP

NEW ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่2 (สัมภาษณ์) สาขาวิชา กลุ่ม 1
NEW ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 1 (สัมภาษณ์) สาขาวิชา กลุ่ม 2
NEW ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่2 (สัมภาษณ์) สำนักทะเบียนและวัดผล
NEW ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่2 (สัมภาษณ์) สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กพ 62 สำหรับสาขาวิชา และสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 
   

TOP
ประกาศฯ ผลการคัดเลือก
ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ กรณีพิเศษ ขั้นตอนที่ 1
ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรณีพิเศษ ขั้นตอนที่ 1
ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ กรณีพิเศษ  ขั้นตอนที่ 1
 
   

TOP
ประกาศฯ เพิ่มเติม
ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มเติม
 
   

TOP
ประกาศฯ ผลการคัดเลือก

NEW ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 1
NEW ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 1
NEW ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ขั้นตอนที่ 1

หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ไปเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ในประกาศฯ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
   1. นำปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และรายละเอียดผล-การศึกษา (Transcript) และ
   2. ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
ไปในวันสัมภาษณ์ด้วย

 


 
   

TOP
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
*สำหรับข้าราชการบำนาญ -ขั้นตอนกาารใช้งานระบบดูผลตรวจสุขภาพ Online และโปรแกรม 1 (สำหรับ กลุ่มข้าราชการบำนาญ)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศฯ

NEW ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ กรณีพิเศษ (เฉพาะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์, นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

เปิดรับ ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. - 6 ก.พ. 2562

 
   

TOP
ประกาศฯ รับสมัครงาน

NEW ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ
NEW ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล
NEW ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

รายการ

การทดสอบภาษาอังกฤษ

คะแนนขั้นต่ำ

วุฒิปริญญาเอก

วุฒิปริญญาโท

TOEFL  Paper

550

510

TOEFL CBT

213

180

TOEFL IBT

79

64

CU-TEP

75

60

TU-GET

550

440

KU-EPT

65

52

IELTS

6.5

5

TOEIC

700

600

STOU-EPT (E-Testing)

แต่ละ Part ไม่ต่ำกว่าระดับ B2

ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องนำคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฯไปยื่นต่อมหาวิทยาลัย กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ทั้งนี้ภายในระยะเวลาของสัญญาจ้างฉบับทดลองงาน 1 ปี จะต้องนำผลคะแนนตามเกณฑ์ที่ มสธ. กำหนดในประกาศรับสมัครฯ ไปยื่นต่อมหาวิทยาลัย
 
ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. - 31 ม.ค. 2562
 
ช่องทางการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ช่องทางที่ 1 สมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ช่องทางที่ 2 ส่งไปรษณีย์ โดยระบุผู้รับ คือ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ที่อยู่ตามประกาศรับสมัครฯ)
ช่องทางที่ 3 สมัครออนไลน์ โดยวิธีการฝากใบสมัคร คลิก
ช่องทางที่ 4 สมัครออนไลน์ผ่านทาง www.stou.thaijobjob.com (มีค่าดำเนินการทางอินเตอร์เน็ต และค่าธรรมเนียมธนาคาร 50 บาท)
 
   

TOP
มูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่.
   

TOP
ครปอ. (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็ฯพนักงานมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

 (ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)

ใบสมัคร

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น! ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค-5 มิ.ย.2561)

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา

- ประกาศฯ สอบแข่งขันพนักงานฯ 16 ตำแหน่ง

- ประกาศฯ สอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการ/พนักงานฯ 3 ตำแหน่ง

- ประกาศฯสอบคัดเลือกพนักงานฯ 2 ตำแหน่ง

- กรอกใบสมัคร online ที่นี่

 
   

TOP
ประกาศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดจำหน่าย ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์

คลิกที่นี่

 

 
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือหมายเลขภายใน 7133,7169,7150,7168,7170, 7957,7960
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-6905 หรือหมายเลขภายใน 6905
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137 ,7178
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 5