กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ/ความก้าวหน้าในสายอาชีพ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ

 

                                                 

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gif


โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2562
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 

 

ปิดการทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชั่วคราว
เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease (Covid-19)] ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปิดทำการชั่วคราว จึงขอเลื่อนวันเริ่มบรรจุบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง จากเดิมวันที่ 1 เมษายน 2563 ไปเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
 
   
ควบคุมโรคเพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีการป้องกันโรค
1. ความรู้และการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2. มาป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเถอะ
  คลิกที่นี่
   
ประกาศรับสมัครงาน

 

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และ

ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย

- กรอกใบสมัคร online ที่นี่

 
   
ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
  คลิกที่นี่...
   
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ ลงวันที่ 12 กันยายน 2562
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ ลงวันที่ 12 กันยายน 2562
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
  คลิกที่นี่
   

TOP
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
*สำหรับข้าราชการบำนาญ -ขั้นตอนกาารใช้งานระบบดูผลตรวจสุขภาพ Online และโปรแกรม 1 (สำหรับ กลุ่มข้าราชการบำนาญ)
  คลิกที่นี่
   

TOP
มูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่.
   

TOP
ครปอ. (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือหมายเลขภายใน 7133,7169,7150,7168,7170, 7957,7960
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-6905 หรือหมายเลขภายใน 6905
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137 ,7178
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 1