กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา ปี 2563 กองการเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นกองทรัพยากรบุคคล | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ/ความก้าวหน้าในสายอาชีพ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator

 

 

.

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

นางสาวรัตนา ยังศิริ

 

.

งานธุรการ

 

 

 

นางสาวสำรวม  อุดมศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

 

นางวาสนา  ชูราศรี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ

 

 

 

นางสาวณัฐธยาน์ ชัยวัฒน์ธนกร

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

.
 

งานบริหารงานบุคคล

นางสาวรัตนา  ยังศิริ

หัวหน้างานบริหารงานบุคลล

 

นางเสาวนีย์  มานะ

บุคลากรชำนาญการ

นางสาวสุประวีณ์  อิสระมโนรส

บุคลากรชำนาญการ

นางสมศรี  ส่งศรีบุญบุญสิทธิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวปภัชญา  มีสมบูรณ์

บุคลากรปฏิบัติการ

นางสาวปณัต  วรรณวิจิตร

บุคลากรปฏิบัติการ

นายวรภัทร  สูงสมบัตร

บุคลากรปฏิบัติการ

นายสัญญา  องคะลอย

บุคลากรปฏิบัติการ

.

งานทะเบียนประวัติ

นางยุพา  วรรณศิริ

หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

นางสาวสุภาวิตา  อุดมสันต์

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

นางสาวภารดี  นันทโพธิ์เดช

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวสาวิตรี  ทรัพย์พล

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

.

งานสวัสดิการ

นายวิรัตน์  นิติพิทักษ์ชน

หัวหน้างานสวัสดิการ

นางนิภรณ์  วัฒนานุกูลกิจ

พยาบาลชำนาญการ

นางจิระวดี  ศิริกุลพิพัฒน์

พยาบาลปฏิบัติการ

นางสาวกนกรัตน์  ณ  นคร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวนิศากร  สิทธิวงศ์

พนักงานธุรการ

นายสุเมธ  เรืองธนู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววงเดือน  สุ่มมาตย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายโนรี  สนธิพงษ์

พนักงานทั่วไป

นายรชต  เพ็ญสาดแสง

ช่างเทคนิค

นายสัมพันธ์  มีเดช

พนักงานทั่วไป

งานพัฒนาบุคลากร

นางสาวกุลทิวา  ถิ่นประเทศ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นางสาวพรจนา  ลายบัว

บุคลากร

นางสาวเรณู  บูเละ

พนักงานธุรการ

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.