กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา ปี 2563 กองการเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นกองทรัพยากรบุคคล | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ/ความก้าวหน้าในสายอาชีพ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
    นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ :-

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
    รายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย

ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 2551
    
ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.