STOU-EPT (E-Testing)

   

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

     


LISTENING STRUCTURE READING
 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test
STOU-EPT (E-Testing)

       การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ STOU-EPT (E-Testing) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลได้ทันทีหลังสอบเสร็จ ด้วยการประมวลผลการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษา ของแต่ละบุคคล วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้าน Listening, Structure และ Reading

ดำเนินการจัดสอบโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบระดับความรู้ของตนเอง อย่างรวดเร็ว ทันที นำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดสอบให้แก่ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และใช้ผลการสอบเป็นหลักฐานอ้างอิงระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน สมัครเรียน ฯลฯ (ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษานั้นๆ)

กำหนดการรับสมัครสอบ ดังนี้

ตารางสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT (E-Testing)
รุ่นบุคคลทั่วไป
รุ่นที่ ช่วงเวลา
รับสมัครสอบ
วันที่สอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ
664 1 มิ.ย. 64
ถึง
14 พ.ย. 64
อาทิตย์
21 พ.ย. 64
09.00-11.30

ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5
และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7, 6, 8
ชั้น M

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ มสธ.
และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ทั้ง 10 แห่ง

 

13.00-15.30
 
หมายเหตุ 1. รหัสประจำรุ่น สำหรับรุ่นบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย 3 หลัก โดยตัวเลขหลักแรกของรุ่น แทนครั้งที่สอบ ส่วนหลักที่ 2 และ 3 แทน
ปี พ.ศ. เช่น รุ่นที่ 464 หมายถึง การจัดสอบครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564
  2. รหัสประจำรุ่น สำหรับนักศึกษาที่เข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วย 5 หลัก โดยตัวเลขสองหลักแรกของรุ่นแทนครั้งที่สอบ ขีดกลาง
ส่วนหลักที่ 3 แทนภาคการศึกษา และหลักที่ 4 และ 5 แทนปีการศึกษา
เช่น รุ่นที่ 02-163 หมายถึง การจัดสอบครั้งที่ 2 ปี ภาคการศึกษาที่
1/2563
     สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ที่เข้ารับการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี แต่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
(E-Testing) ให้ในวันสุดท้ายของการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพระดับ
ปริญญาตรี เวลา 13.30-16.00 น. เนื่องจากมีที่นั่งจำกัด เพื่อประกันความเสี่ยง
นักศึกษาควรสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยก่อนเดินทางมาเข้ารับการ
อบรมเข้มฯ
   ทั้งนี้ นักศึกษาทั่วไปที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 สามารถลงทะเบียนสอบตามตารางสอบที่จัดสอบในรุ่นดังกล่าวได้

 

 

สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะจัดสอบเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้เป็นกรณีพิเศษ
ติดต่อได้ที่ คุณศิวาวุธ แสงนภากาศ 02-504-7267

 

คำชี้แจงการสอบ

1.

ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
สถานที่สอบ

- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด ลำปาง
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด อุดรธานี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด อุบลราชธานี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด นครสวรรค์
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด สุโขทัย
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด จันทบุรี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด ยะลา
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด นครนายก


2. ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ห้ามมิให้ผู้สมัครสอบขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และเปลี่ยนหรือย้ายสถานที่สอบโดยเด็ดขาด
3. กรณีที่ผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วไม่เข้ารับการสอบตามวันและเวลา
ที่สมัครสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้กับผู้สมัครสอบ
4. แสดง e-ticket ของผู้สมัครสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ในวันสอบ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาต ให้แสดง e-ticket ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์
สื่อสารทุกชนิด เนื่องจากผู้เข้าสอบต้องปิดอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนเข้าห้องสอบตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
5. ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มการสอบ 15 นาที เพื่อชมวีดิทัศน์แนะนำการสอบ
และเข้าทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบสอบ
6. ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
7. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อย่างเคร่งครัด
 

 

การประกาศผลสอบ

      ประกาศผลสอบทันทีหลังสอบเสร็จ เกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of reference for Languages : CEFR)

 

ผลการสอบ

1. ผลการสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT (E-Testing) ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุกสาขาวิชา หรือประกอบ
การสมัครงาน สมัครเรียน ฯลฯ สำหรับผู้สนใจ (ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษานั้นๆ) โดยสามารถใช้ประกอบการสมัครได้ภายในเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ
2. ผลการสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT จะช่วยให้ผู้สอบทราบระดับความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการฟัง โครงสร้างไวยากรณ์ และการอ่าน
 

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ STOU-EPT (E-Testing)
และการชำระเงิน

         ผู้สมัครสอบสามารถลงทะเบียนสอบ STOU-EPT (E-Testing) และชำระเงินค่าสมัครสอบผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย มหาชนจำกัด

1. สมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งานระบบสมัครสอบ ที่ สมัครสมาชิกใหม่ โดยเลือกประเภทสมาชิกของผู้สมัครสอบ
   (สำหรับผู้สมัครสอบที่เข้าใช้ระบบลงทะเบียนสอบเป็นครั้งแรก) และกรอกรายละเอียดประวัติส่วนบุคคล     
2. ระบบจะแจ้งให้ยืนยัน user และ password ทาง e-mail      
3. คลิกเลือกเข้าสู่ระบบเพื่อทำการสมัครสอบ      
4. เลือกวันสอบ และเวลาสอบ  
5. ยืนยันการทำรายการ
6. คลิกปุ่ม รายการรอการยืนยัน หรือคลิกที่รูป เพื่อชำระเงิน
7. เลือกช่องทางการชำระเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคารและพิมพ์ใบชำระเงิน
8. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) ทุกสาขา  ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจาก
    ลงทะเบียนสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ชำระเงินตามกำหนด ระบบจะตัดชื่อออกและให้โอกาสผู้อื่นสมัครสอบต่อไป
    กรณีสมัครสอบภายในวันที่สองของการอบรมประสบการณ์วิชาชีพจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในเวลา
    20.00 น. ของวันนั้น
9. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พิมพ์บัตรเข้าสอบ (e-ticket) เพื่อนำมาใช้ในวันสอบ โดยมหาวิทยาลัยจะส่งให้ทาง
    e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูล  การชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (ประมาณ 48 ชั่วโมง     หลังจากชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย) หรือ
     9.1 Login เข้าระบบลงทะเบียนสอบ
     9.2 เลือกรายการที่ลงทะเบียนสำเร็จ
     9.3 คลิกพิมพ์บัตรเข้าสอบ (e-ticket) ลงในกระดาษขนาด A4
    (ไม่อนุญาตให้พิมพ์ลงในกระดาษที่ใช้แล้ว หรือมีรอยขีดเขียน)


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
    ครั้งละ 600 บาท (และค่าธรรมเนียมการใช้บริการธนาคาร 10 บาทต่อ 1 ครั้ง)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  
   - ทาง e-mail : re.reoffice@stou.ac.th

   -
ส่งข้อความที่เฟสบุ๊ค ถามไพฑูรย์
บริการตอบคำถาม