STOU-EPT (E-Testing)

   

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

     


LISTENING STRUCTURE READING
 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Sukhothai Thammathirat Open University English Proficency Test
STOU-EPT (E-Testing)

       การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ STOU-EPT (E-Testing) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลได้ทันทีหลังสอบเสร็จ ด้วยการประมวลผลการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษา ของแต่ละบุคคล วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้าน Listening, Structure และ Reading

ดำเนินการจัดสอบโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบระดับความรู้ของตนเอง อย่างรวดเร็ว ทันที นำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดสอบให้แก่ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และใช้ผลการสอบเป็นหลักฐานอ้างอิงระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน สมัครเรียน ฯลฯ (ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษานั้นๆ)

กำหนดการรับสมัครสอบ ดังนี้

รุ่นที่ ช่วงการรับสมัคร วันและเวลาสอบ การประกาศผลสอบ
661 1 ก.ย. - 11 พ.ย. 61 17 พ.ย. 2561
เวลา 09.00 - 11.30 น.
ทราบผลทันที
หลังสอบเสร็จ
18 พ.ย. 2561
เวลา 09.00 - 11.30 น.
18 พ.ย. 2561
เวลา 13.30 - 16.00 น.
761 1 พ.ย. - 21 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 61
เวลา 13.30 - 16.00 น.
862 1 พ.ย.61-10 ม.ค. 62 14 ม.ค. 62
เวลา 13.30 - 16.00 น.
962 1 พ.ย.61-15 ม.ค. 62 19 ม.ค. 62
เวลา 13.30 - 16.00 น.
162 1 พ.ย.61-13 ม.ค. 62 20 ม.ค. 62
เวลา 09.00 - 11.30 น.
262 2 ม.ค. - 10 มี.ค. 62 17 มี.ค. 62
เวลา 09.00 - 11.30 น.
362 1 มี.ค. - 12 พ.ค. 62 19 พ.ค. 62
เวลา 09.00 - 11.30 น.
462 1 พ.ค. - 7 ก.ค. 62 14 ก.ค. 62
เวลา 09.00 - 11.30 น.
562 1 ก.ค. - 8 ก.ย. 62 15 ก.ย. 62
เวลา 09.00 - 11.30 น.
662 1 ก.ย. - 10 พ.ย. 62 17 พ.ย. 62
เวลา 09.00 - 11.30 น.
หมายเหตุ 1. ตัวเลขหลักแรกของรุ่นแทนครั้งที่ ส่วนหลักที่ 2 และ 3 แทนปี พ.ศ.
เช่น  รุ่นที่ 162 หมายถึง การจัดสอบครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562
  2. กรณีสมัครสอบในวันแรกของการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับรุ่นที่
761, 862 และ 962 ได้แก่ การสมัครสอบในวันที่ 21 ธ.ค. 61, 11
และ 16 ม.ค. 62 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในเวลา 20.00 น.
ของวันนั้น

 

สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะจัดสอบเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้เป็นกรณีพิเศษ
ติดต่อได้ที่ คุณศิวาวุธ แสงนภากาศ 02-504-7267

 

คำชี้แจงการสอบ

1.

ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
สถานที่สอบ
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด ลำปาง
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด อุดรธานี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด อุบลราชธานี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด นครสวรรค์
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด สุโขทัย
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด จันทบุรี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช


2. ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ห้ามมิให้ผู้สมัครสอบขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และเปลี่ยนหรือย้ายสถานที่สอบโดยเด็ดขาด
3. กรณีที่ผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วไม่เข้ารับการสอบตามวันและเวลา
ที่สมัครสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้กับผู้สมัครสอบ
4. แสดง e-ticket ของผู้สมัครสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ในวันสอบ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาต ให้แสดง e-ticket ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์
สื่อสารทุกชนิด เนื่องจากผู้เข้าสอบต้องปิดอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนเข้าห้องสอบตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
5. ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มการสอบ 15 นาที เพื่อชมวีดิทัศน์แนะนำการสอบ
และเข้าทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบสอบ
6. ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
7. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อย่างเคร่งครัด
 

 

การประกาศผลสอบ

      ประกาศผลสอบทันทีหลังสอบเสร็จ เกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of reference for Languages : CEFR)

 

ผลการสอบ

1. ผลการสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT (E-Testing) ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุกสาขาวิชา หรือประกอบ
การสมัครงาน สมัครเรียน ฯลฯ สำหรับผู้สนใจ (ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษานั้นๆ) โดยสามารถใช้ประกอบการสมัครได้ภายในเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ
2. ผลการสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT จะช่วยให้ผู้สอบทราบระดับความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการฟัง โครงสร้างไวยากรณ์ และการอ่าน
 

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ STOU-EPT (E-Testing)
และการชำระเงิน

         ผู้สมัครสอบสามารถลงทะเบียนสอบ STOU-EPT (E-Testing) และชำระเงินค่าสมัครสอบผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย มหาชนจำกัด

1. สมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งานระบบสมัครสอบ ที่ สมัครสมาชิกใหม่ โดยเลือกประเภทสมาชิกของผู้สมัครสอบ
   (สำหรับผู้สมัครสอบที่เข้าใช้ระบบลงทะเบียนสอบเป็นครั้งแรก) และกรอกรายละเอียดประวัติส่วนบุคคล     
2. ระบบจะแจ้งให้ยืนยัน user และ password ทาง e-mail      
3. คลิกเลือกเข้าสู่ระบบเพื่อทำการสมัครสอบ      
4. เลือกวันสอบ และเวลาสอบ  
5. ยืนยันการทำรายการ
6. คลิกปุ่ม รายการรอการยืนยัน หรือคลิกที่รูป เพื่อชำระเงิน
7. เลือกช่องทางการชำระเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคารและพิมพ์ใบชำระเงิน
8. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) ทุกสาขา  ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจาก
    ลงทะเบียนสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ชำระเงินตามกำหนด ระบบจะตัดชื่อออกและให้โอกาสผู้อื่นสมัครสอบต่อไป
    กรณีสมัครสอบภายในวันที่สองของการอบรมประสบการณ์วิชาชีพจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในเวลา
    20.00 น. ของวันนั้น
9. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พิมพ์บัตรเข้าสอบ (e-ticket) เพื่อนำมาใช้ในวันสอบ โดยมหาวิทยาลัยจะส่งให้ทาง
    e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูล  การชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (ประมาณ 48 ชั่วโมง     หลังจากชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย) หรือ
     9.1 Login เข้าระบบลงทะเบียนสอบ
     9.2 เลือกรายการที่ลงทะเบียนสำเร็จ
     9.3 คลิกพิมพ์บัตรเข้าสอบ (e-ticket) ลงในกระดาษขนาด A4
    (ไม่อนุญาตให้พิมพ์ลงในกระดาษที่ใช้แล้ว หรือมีรอยขีดเขียน)


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
    ครั้งละ 600 บาท (และค่าธรรมเนียมการใช้บริการธนาคาร 10 บาทต่อ 1 ครั้ง)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  
   - ทาง e-mail : re.reoffice@stou.ac.th

   -
ส่งข้อความที่เฟสบุ๊ค ถามไพฑูรย์
บริการตอบคำถาม