กำหนดการ
วันที่
เวลาสอบ
ตาม link
 รับสมัคร
15 - 23 กันยายน 2564 [ชำระค่าธรรมเนียม 600 บาท]

พบปัญหาจากการสมัคร ติดต่อ
02-504-7788

 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ
1 ตุลาคม 2564
https://www.stou.ac.th/exam-ept/login_11
 วันซ้อมสอบเสมือนจริง  วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564  คาบ 1 เวลา 09.00 น. - 11.30 น.
 คาบ 2 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
 วันสอบ  วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564  คาบ 1 เวลา 09.00 น. - 11.30 น.
 คาบ 2 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
   
  นักศึกษาที่ต้องการสอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
  1. สมัครและลงทะเบียนสอบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 600 บาท ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564
      [ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 10 บาทต่อ 1 รายการ]
      ชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ 1. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 2. บริษัทไปรษณีย์ไทย ด้วยบริการ Pay At Post
      

ขั้นตอนการชำระเงิน

1. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ไปที่บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือ ไปรษณีย์
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ ให้เข้าระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
3. ให้เจ้าหน้าที่กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 13 หลัก
4. scan บาร์โค้ด หรือบันทึก เลข 1110010000000001
5. ระบุจำนวนเงินที่ชำระ

หากพบปัญหาจากการสมัคร ติดต่อ 02-504-7788

  2. Download ไฟล์คู่มือการสอบพร้อมทั้งอ่านทำความเข้าใจ ได้ที่ คู่มือสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา
  3. ศึกษาคลิปวิดีโอสาธิตการสอบได้ที่ https://youtu.be/Pz0CrGlRKLE
  4. เตรียมเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อใช้เข้าสอบโดยใช้ภาพถ่ายดังตัวอย่าง
 
 
  5. กรณีนักศึกษาขาดบัตรใดบัตรหนึ่ง ให้ดำเนินการทำคำร้องทำบัตรเข้าสอบออนไลน์ (บัตรเหลือง) ที่ https://reg.stou.ac.th/forms/yellowcard
 
  6. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สอบ STOU-EPT ออนไลน์ดังนี้
     6.1 คอมพิวเตอร์ Desktop PC หรือ คอมพิวเตอร์ Notebook ที่มีกล้อง Webcam เพื่อใช้ในการทำแบบทดสอบ
           ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ Desktop PC หรือ คอมพิวเตอร์ Notebook ไม่มีกล้อง Webcam อนุโลมให้ใช้อุปกรณ์พกพา
           เช่น Smartphone, Tablet ใช้เป็นกล้องแทนได้เท่านั้น
     6.2 สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วอย่างน้อย 4Mbps ตลอดคาบสอบ
     หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ใช้ Smartphone, Tablet หรืออุปกรณ์พกพารูปแบบอื่นๆ ในการทำแบบทดสอบ
  7. เข้าซ้อมสอบออนไลน์ตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลาได้ที่ https://etesting.stou.ac.th
   
 
   
  8. เข้าซ้อมสอบเสมือนจริง วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ https://exam.stou.ac.th
       คาบ 1 เวลา 09:00 น . – 11:30 น ระบบสอบเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เวลา 8.30 น. [ ก่อนเวลาสอบ 45 นาที]
       คาบ 2 เวลา 13:30 น . – 16:00 น . ระบบสอบเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เวลา 12.45 น. [ ก่อนเวลาสอบ 45 นาที ]
  9. เข้าสอบ STOU-EPT รูปแบบออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ที่ https://exam.stou.ac.th
       คาบ 1 เวลา 09:00 น. – 11:30 น ระบบสอบเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เวลา 8.30 น. [ก่อนเวลาสอบ 45 นาที]
       คาบ 2 เวลา 13:30 น. – 16:00 น. ระบบสอบเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เวลา 1 2.45 น. [ก่อนเวลาสอบ 45 นาที]
  10. มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาไม่ต้องส่ง คำร้องขอยื่นผลการทดสอบ ความรู้ภาษาอังกฤษ (มสธ. 33)
     มายังมหาวิทยาลัย
 
 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับสมัครดังกล่าว
โปรดรอการประกาศรับสมัครสอบ STOU-EPT จากทางมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป