ลักษณะของข้อสอบในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2562

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2562 (สอบครั้งแรก) คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติ...........

 

ลักษณะของข้อสอบในการสอบซ่อมภาค 2/2561 และภาคพิเศษ/2561

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาคการศึกษา 2/2561 และภาคการศึกษาพิเศษ/2561 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไ...........

 

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Amos

   เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผลจัดทำโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดย...........

 

ขั้นตอนการเลือกแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่มี User เข้าใช้ระบบ

   สำหรับนักศึกษาใหม่หรือนักศึกษาที่ยังไม่เคยใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ( https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp ) ที่จะเข้ามาเลือก...........

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา

   ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 เป็นภาคแรกที่ มสธ.เริ่มทดลองจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา (แผน ก1 แผน ก2) โดยแผนการศึกษาใหม่คือ แผน ก2 นี้ จะมีการจัดสอบกลางภาค ...........

 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมเลือกแผนการศึกษาออนไลน์

   สำนักทะเบียนและวัดผลเปิดช่องทางการลงทะเบียนเรียนใหม่ เพื่อรองรับการเลือกแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน พร้อมกับเลือกแผนการศึกษาได้ทันที...........

 

ชุดวิชาห้ามย้ายสนามสอบ ภาคไล่ 2/2561

   นักศึกษาที่จะเข้าสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2561 นี้โปรดทราบว่ามีชุดวิชาจำนวน 96 ชุดวิชาตามรายละเอียดในเอกสารนี้ ห้ามย้ายสนามสอบหรือไปขอทำบัตรเข้าสอบห้อ...........

 

ลักษณะของข้อสอบในการสอบไล่ภาคการศึกษา 2/2561

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบไล่ภาคการศึกษา 2/2561 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดู...........

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ