ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาค 2/2563 และภาคพิเศษ2563

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาคการศึกษา 2/2563 และภาคการศึกษาพิเศษ 2563คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม...........

 

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบภาค 2/2563 สอบซ่อม 2/2563 ภาคพิเศษ 2563 สัมฤทธิบัตรรุ่น 114-116

   เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับ...........

 

ประกาศกำหนดวันสอบและวิธีการสอบของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ฉบับที่ 4

   ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกำหนดวันสอบและวิธีการสอบของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโคร...........

 

มหาวิทยาลัยขยายเวลาการเลือกรูปแบบการสอบปลายภาค 2/2563 (และโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114)

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ทำให้ภาครัฐออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยเน้นการเว้นระยะห่างและไม่ให้ร...........

 

ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค 2/2563

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2563 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกด...........

 

ประกาศเลื่อนการสอบปลายภาค 1/2563 และสัมฤทธิบัตรรุ่น 112 รหัสรุ่น 631

   เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างกว้างขวาง มสธ.ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษา และประชาชน จึงขอเลื่อนการสอบปลายภาค 1/25...........

 

ขอเชิญนักศึกษาแสดงความจำนงเลือกรูปแบบการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 113 (รหัสรุ่น 632) และการสอบซ่อมภาค 1/2563

   ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศเลื่อนการสอบซ่อมภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรีและการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 113 (รหัสรุ่น 632) เป็นวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 ...........

 

ประกาศกำหนดวันสอบปลายภาค 1/2563 ณ สนามสอบ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบที่เกี่ยวข้อง

   ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศกำหนดวันสอบใหม่ คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF หรือ ท่านใช้ Web Browser รุ...........

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
11%
การสำเร็จการศึกษา