สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ

การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ (สอบกลางภาค)

คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2562 (สอบครั้งแรก) คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาคการศึกษา 2/2561 และภาคการศึกษาพิเศษ/2561 คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิชาการประเมินผล..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

สำหรับนักศึกษาใหม่หรือนักศึกษาที่ยังไม่เคยใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา (..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 เป็นภาคแรกที่ มสธ.เริ่มทดลองจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา (แผน ก1 แผน ก2) โดยแผนการศึกษาใหม่คือ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
วีดิโอสอนเสริมสือการเรียนการสอนชุดวิชา 71101

50 นาทีแล้ว

ดิโอสอนเสริมสือการเรียนการสอนชุดวิชา 71101..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1