สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2564 (ก1 และ ก2) คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาคการศึกษา 1/2564 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

มหาวิทยาลัยฯเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาคภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน แผน ก2 จากวันที่ 18-19..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาคการศึกษา 2/2563 และภาคการศึกษาพิเศษ 2563คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
ลาพักการศึกษา

2 ช.ม.ที่แล้ว

สอบถามค่ะ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1