สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ

การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ (สอบกลางภาค)

คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิชาการประเมินผล..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

สำหรับนักศึกษาใหม่หรือนักศึกษาที่ยังไม่เคยใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา (..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 เป็นภาคแรกที่ มสธ.เริ่มทดลองจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา (แผน ก1 แผน ก2) โดยแผนการศึกษาใหม่คือ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

สำนักทะเบียนและวัดผลเปิดช่องทางการลงทะเบียนเรียนใหม่ เพื่อรองรับการเลือกแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

นักศึกษาที่จะเข้าสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2561 นี้โปรดทราบว่ามีชุดวิชาจำนวน 96 ชุดวิชาตามรายละเอียดในเอกสารนี้..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1