สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2565 สำนักทะเบียนและวัดผลขอแจ้งลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2565 สำนักทะเบียนและวัดผลขอแจ้งลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาค ภาคการศึกษาที่..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

สำนักทะเบียนและวัดผลมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (แผน ก1 ก2 และ ก3) คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1