สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

มกราคม

1 ม.ค.- 1 ก.พ. 2562 - ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2561

15 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562 - รับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 613

19 ม.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561

20 ม.ค. 2562 - วันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 162

26-27 ม.ค. 2562 - สอบไล่ภาค 1/2561

กุมภาพันธ์

13 ก.พ. 2562 - วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา ภาค 2/2561

16 ก.พ. 2562 - วันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

13 ก.พ. 2562 - วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561

มีนาคม

1 มี.ค. - 13 พ.ค. 2562 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 362

1 - 18 มี.ค. 2562 - ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 1/2561

11 มี.ค. 2562 - ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ปรนัย)

16 มี.ค. 2562 - ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (อัตนัย)

15 มี.ค. 2562 - วันเปิดการศึกษาภาคการศึกษา 2/2561

เมษายน

1 เม.ย..-16 มิ.ย. 2562 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 2562 วันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้นปี 2562 (ช่วงที่หนึ่ง)

15 เม.ย. 2562 - วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา ภาค 2/2561

พฤษภาคม

1 พ.ค. - 17 พ.ค.. 2562 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 462

11 – 12 พ.ค. 2562 - วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

19 พ.ค. 2562 - สอบ STOU-EPT รุ่น 362

มิถุนายน

1 พ.ค. - 8 ก.ค. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 461

1 - 30 มิ.ย. 2561 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

1 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2561 - ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/2560

2 - 30 มิ.ย. 2561 - สอนเสริม (ครั้งที่ 2)

8- 28 ก.ค. 2561 - กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

12 มิ.ย. 2561 - วันสุดท้ายของการย้ายสนามสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2560

13 มิ.ย. 2561 - แจ้งผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ปรนัย)

1 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2561 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

20 มิ.ย. 2561 - แจ้งผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560 (อัตนัย)

30 มิ.ย. 2561 - แจ้งผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ชุดฝึก/ประสบการณ์)

กรกฎาคม

1 พ.ค. - 8 ก.ค. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 461

1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561 - ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561

1 ก.ค. - 9 ก.ย. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 561

1 - 15 ก.ค. 2561 - สอนเสริม (ครั้งที่ 3)

1 - 15 ก.ค. 2561 - กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

1 ก.ค. – 1 ก.ย. 2561 - รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น (ช่วงที่สอง)

1 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2561 - ลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ/2560

15 ก.ค. 2561 - สอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 461

17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2561 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2561

19 มิ.ย. 2561 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2560

21 - 22 ก.ค. 2561 - วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

สิงหาคม

1 ส.ค. 2561 - วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ 2560

1 ก.ค. - 9 ก.ย. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 561

15 ส.ค. 2561 - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1/2561

กันายน

1 ก.ค. - 9 ก.ย. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 561

1 ก.ย. - 11 พ.ย. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 661

1 - 17 ก.ย. 2561 - ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษา 2/2560

5 ก.ย. 2561 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ปรนัย)

12 ก.ย. 2561 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (อัตนัย)

15 ก.ย. 2561 - วันเปิดภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2561

16 ก.ย. 2561 - สอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 561

18 ก.ย. 2561 - วันสุดท้ายของการย้ายสนามสอบซ่อม 2 และภาคพิเศษ/2560

22 ก.ย. 2561 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ชุดฝึก/ประสบการณ์)

ตุลาคม

1 ก.ย. - 11 พ.ย. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 661

1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2561 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

16 ต.ค. 2561 วันสุดท้ายของการถอนชุดภาคการศึกษาที่ 1/2561

19 ต.ค. 2561 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ชุดอบรมเข้มพิเศษ)

31 ต.ค. 2561 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษาพิเศษ 2560

พฤศจิกายน

1 ก.ย. - 11 พ.ย. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 661

3 – 4 พ.ย. 2561 - วันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคกพิเศษ 2560

15 พ.ย. 2561 - สอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 661

ธันวาคม

1 - 31 ธ.ค. 2561 - ช่วงเวลาของการสอบ Walk-in Exam ภาคการศึกษาที่ 1/2561

12 ธ.ค. 2561 - วันสุดท้ายของการย้ายสนามสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2561

12 ธ.ค. 2561 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2560 (ปรนัย)

19 ธ.ค. 2561 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2560 (อัตนัย)

29 ธ.ค. 2561 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2560 (ชุดฝึก/ประสบการณ์)

+
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ มสธ.อย่างต่อเนื่อง
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1