สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

มกราคม

1 พ.ย. 2563 - 16 ก.พ. 2564 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย/2563

1 ม.ค.- 1 ก.พ. 2564 - ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2563

15 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564 - รับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 633

18 ม.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2563

1 พ.ย. 2563 - 10 ม.ค. 2564 - รับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 164

17 ม.ค. 2564 - วันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 164

30 - 31 ม.ค. 2564 - วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 631 (เฉพาะสอบออนไลน์)

กุมภาพันธ์

28 ก.พ. 2564 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2563

15 ก.พ. 2564 - วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา ภาค 2/2563

15 ก.พ. 2564 - วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2563

28 ก.พ. 2564 - วันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

28 ก.พ. 2564 - วันสุดท้ายของการเลือกแผนการศึกษา ภาค 2/2563 เลื่อนไปเป็นวันที่ 5 มี.ค.2564

มีนาคม

1 พ.ย. 2563 - 14 มี.ค. 2564 - รับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 264

5 มี.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการเลือกแผนการศึกษา ภาค 2/2563

?? มี.ค. 2564 - ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ปรนัยออนไลน์)

15 มี.ค. 2564 - วันเปิดการศึกษาภาคการศึกษา 2/2563

?? มี.ค. 2564 - ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อัตนัยออนไลน์)

21 มี.ค. 2564 - วันสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 264

30 มี.ค. 2563 - วันสุดท้ายของการเพิ่มชุดวิชาภาค 2/2563

31 มี.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 633

31 มี.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการเลือกรูปแบบการสอบกลางภาค ภาค 2/2563

เมษายน

1 ก.พ. - 9 พ.ค. 2564 - รับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 364

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564 วันเปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 634

1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 2564 - วันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้นปี 2564 (ช่วงที่หนึ่ง)

15 เม.ย. 2564 - วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา ภาค 2/2563

17 - 18 เม.ย. 2564 - วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 112 (631) (เฉพาะสนามสอบ)

พฤษภาคม

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564 วันเปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 634

1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 2564 - วันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้นปี 2564 (ช่วงที่หนึ่ง)

11 พ.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการเแจ้งความจำนงการสอบปลายภาค ภาค 1/2563 และโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 112 (631)

1 – 2 พ.ค. 2564 - วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

15 พ.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการแจ้งความจำนงการสอบกลางภาค ภาค 2/2563

30 พ.ค. 2563 - วันสอบกลางภาค 2/2563

22-23 พ.ค. 2564 - วันซ้อมสอบปลายภาคออนไลน์ เสมือนจริง ภาค 1/2563

29-30 พ.ค. 2564 และ 5-6 มิ.ย. 2564 - วันสอบปลายภาคออนไลน์ ภาค 1/2563

30 พ.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการเลือกรูปแบบการสอบปลายภาค ภาค 2/2563 และโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114 (633)

มิถุนายน

1 ก.พ. - 4 ก.ค. 2564 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 464

1 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564 - ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/2563

6 มิ.ย. 2564 - วันสอบกลางภาค 2/2563

13 มิ.ย. 2564 - วันซ้อมสอบกลางภาคออนไลน์ เสมือนจริง ภาค 2/2563

19-20 มิ.ย. 2564 - วันสอบกลางภาค 2/2563

กรกฎาคม

1 ก.ค. - 15 ส.ค. 2564 - ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564

8 ก.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการเลือกรูปแบบการสอบปลายภาค 2/2563 และสัมฤทธิบัติรุ่น 114

1 ก.ค. – 15 ก.ย. 2564 - รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น (ช่วงที่สอง)

1 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564 - ลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ/2563

10 – 11 ก.ค. 2564 - วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 และสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 113 (632)

17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564

16 ก.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2563

17 - 18 ก.ค. 2564 - วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564 - วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 และสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114 (633)

สิงหาคม

1 ก.ค. - 15 ก.ย. 2564 - ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564

1 ส.ค. 2564 - วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ 2563

2 ส.ค. 2564 - วันการแสดงความจำนงสอบออนไลน์ภาค 1/2563 (รอบ 3) และโครงการสัมฤทธิ์รุ่น 112

2 ส.ค. 2564 - วันการแสดงความจำนงสอบออนไลน์สอบซ่อมภาค 1/2563 (รอบ 3) และโครงการสัมฤทธิ์รุ่น 113

15 ส.ค. 2563 - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1/2564

14 – 15 ส.ค. 2564 - วันซ้อมสอบเสมือนจริงการสอบออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114

21-22 ส.ค. 2564 - วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 และสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114 (633)

28-29 ส.ค. 2564 - วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 และสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114 (633)

กันยายน

1 ก.ค. - 15 ก.ย. 2564 - ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564

1 ก.ค. – 15 ก.ย. 2564 - รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น (ช่วงที่สอง)

18-19 ก.ย. 2564 - วันซ้อมสอบเสมือนจริงการสอบออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และโครงการสัมฤทธิ์รุ่น 112

18-19 ก.ย. 2564 - วันซ้อมสอบเสมือนจริงการสอบออนไลน์สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2563 และโครงการสัมฤทธิ์รุ่น 113

25-26 ก.ย. 2564 - วันสอบปลายภาค 1/2563 (รอบ 3) และและโครงการสัมฤทธิ์รุ่น 112

25-26 ก.ย. 2564 - วันสอบซ่อมภาค 1/2563 และโครงการสัมฤทธิ์รุ่น 112

30 ก.ย. 2564 - วันสุดท้ายของการเลือกแผนการศึกษา ภาค 1/2564

ตุลาคม

2-3 ต.ค. 2564 - วันสอบปลายภาค 1/2563 (รอบ 3) และและโครงการสัมฤทธิ์รุ่น 112

2-3 ต.ค. 2564 - วันสอบซ่อมภาค 1/2563 และโครงการสัมฤทธิ์รุ่น 112

1 มิ.ย. - 14 พ.ย. 2564 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 664

1 ก.ย. - 19 ธ.ค. 2564 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

16 ต.ค. 2563 วันสุดท้ายของการถอนชุดภาคการศึกษาที่ 1/2564

31 ต.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษาพิเศษ 2563

พฤศจิกายน

6 – 7 พ.ย. 2564 - วันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคกพิเศษ 2563

27-28 พ.ย. 2564 - วันสอบกลางภาค 1/2564

ธันวาคม

15 ธ.ค. 2564 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2563 (ปรนัย)

22 ธ.ค. 2564 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2563 (อัตนัย)

+
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ มสธ.อย่างต่อเนื่อง
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1