สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินปีการศึกษา 2562

ภาคการศึกษาที่ 1/2562
4 - 16 พ.ค. 2562 - จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2562 - ลงทะเบียนเรียน
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2562 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ส.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
25 ส.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการเลือกแผนกการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
15 ก.ย. 2562 - วันเปิดภาคการศึกษา 1/2562
1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2562 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
16 ต.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการถอนชุด
24 พ.ย. 2562 - วันสอบกลางภาค
1 - 31 ธ.ค. 2562 - ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
18 ม.ค. 2563 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา 1/2562
25 - 26 ม.ค. 2563 - วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
1 - 18 มี.ค. 2563 - ลงทะเบียนสอบซ่อม
11-12 ก.ค. 2563 - วันสอบซ่อมภาค 1/2562
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
13 - 28 พ.ย. 2562 - จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563 - ลงทะเบียนเรียน
17 ม.ค. - 30 มี.ค. 2563 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ก.พ. 2563 - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
29 ก.พ. 2563 - วันสุดท้ายของการเลือกแผนการศึกษา
15 มี.ค. 2563 - วันเปิดภาคการศึกษา 2/2562
1 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2563 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
15 เม.ย. 2563 - วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
26 ก.ค.. 2563 - วันสอบกลางภาค
1 - 30 มิ.ย. 2563 - ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
18 ก.ค. 2563 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2562
18 - 19 ก.ค. 2563 - วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
1 - 17 ก.ย. 2563 - ลงทะเบียนสอบซ่อม
7 - 8 พ.ย. 2563 - วันสอบซ่อมภาค 2/2562
ภาคการศึกษาพิเศษ/2562
4 - 16 พ.ค. 2563 - จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563 - ลงทะเบียนเรียน
1 ส.ค. 2563 - วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ
31 ต.ค. 2563 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
7 - 8 พ.ย. 2563 - วันสอบไล่ ภาคพิเศษ/2562
+
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1