สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินปีการศึกษา 2560

ภาคการศึกษาที่ 1/2560
4 - 16 พ.ค. 2560 - จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560 - ลงทะเบียนเรียน
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2560 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ส.ค. 2560 - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 ก.ย. 2560 - วันเปิดภาคการศึกษา 1/2560
1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2560 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
16 ต.ค. 2560 - วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 31 ธ.ค. 2560 - ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
19 ม.ค. 2561 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา 1/2560
27 - 28 ม.ค. 2561 - วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
1 - 19 มี.ค. 2561 - ลงทะเบียนสอบซ่อม
5 - 6 พ.ค. 2561 - วันสอบซ่อมภาค 1/2560
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
13 - 28 พ.ย. 2560 - จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 - ลงทะเบียนเรียน
17 ม.ค. - 30 มี.ค. 2561 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
12 ก.พ. 2561 - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 มี.ค. 2561 - วันเปิดภาคการศึกษา 2/2560
1 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2561 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
15 เม.ย. 2561 - วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
1 - 30 มิ.ย. 2561 - ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
19 ก.ค. 2561 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2560
21 - 22 ก.ค. 2561 - วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
5 ก.ย. 2561 - ประกาศผลการสอบไล่ 2/2560 (ปรนัย)
12 ก.ย. 2561 - ประกาศผลการสอบไล่ 2/2560 (อัตนัย)
1 - 17 ก.ย. 2561 - ลงทะเบียนสอบซ่อม
3 - 4 พ.ย. 2561 - วันสอบซ่อมภาค 2/2560
ภาคการศึกษาพิเศษ/2560
4 - 16 พ.ค. 2561 - จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561 - ลงทะเบียนเรียน
1 ส.ค. 2561 - วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ
31 ต.ค. 2561 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
3 - 4 พ.ย. 2561 - วันสอบไล่ ภาคพิเศษ/2560
12 ธ.ค. 2561 - ประกาศผลการสอบ (ปรนัย)
19 ธ.ค. 2561 - ประกาศผลการสอบ (อัตนัย)
+
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1