สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินปีการศึกษา 2561

ภาคการศึกษาที่ 1/2561
4 - 16 พ.ค. 2561 - จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561 - ลงทะเบียนเรียน
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2561 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ส.ค. 2561 - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 ก.ย. 2561 - วันเปิดภาคการศึกษา 1/2561
1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2561 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
16 ต.ค. 2561 - วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 31 ธ.ค. 2561 - ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
19 ม.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา 1/2561
26 - 27 ม.ค. 2562 - วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
11 มี.ค. 2562 - ประกาศผลการสอบไล่ 1/2561 (ปรนัย)
16 มี.ค. 2562 - ประกาศผลการสอบไล่ 1/2561 (อัตนัย)
1 - 18 มี.ค. 2562 - ลงทะเบียนสอบซ่อม
11 - 12 พ.ค. 2562 - วันสอบซ่อมภาค 1/2561
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
13 - 28 พ.ย. 2561 - จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562 - ลงทะเบียนเรียน
17 ม.ค. - 30 มี.ค. 2562 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
13 ก.พ. 2562 - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 มี.ค. 2562 - วันเปิดภาคการศึกษา 2/2561
1 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2562 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
15 เม.ย. 2562 - วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
1 - 30 มิ.ย. 2562 - ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
18 ก.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
20 - 21 ก.ค. 2562 - วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
4 ก.ย. 2562 - ประกาศผลการสอบไล่ภาค 2/2561 (ปรนัย)
11 ก.ย. 2562 - ประกาศผลการสอบไล่ภาค 2/2561 (อัตนัย)
1 - 17 ก.ย. 2562 - ลงทะเบียนสอบซ่อม
2 - 3 พ.ย. 2562 - วันสอบซ่อมภาค 2/2561
ภาคการศึกษาพิเศษ/2561
4 - 16 พ.ค. 2562 - จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2562 - ลงทะเบียนเรียน
1 ส.ค. 2562 - วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ
31 ต.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
2 - 3 พ.ย. 2562 - วันสอบไล่ ภาคพิเศษ/2561
13 ธ.ค. 2562 - ประกาศผลการสอบ (ปรนัย)
20 ธ.ค. 2562 - ประกาศผลการสอบ (อัตนัย)
+
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1