ขั้นตอนการยื่นสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ มสธ.

                                                                                                     

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฝากใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ ออนไลน์

 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

 ช่องทางการสมัคร

1. Download ใบสมัคร และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2. เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์รูปถ่าย (jpg), สำเนาบัตรประชาชน (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนบ้าน (pdf, jpg), สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (pdf, jpg), สำเนาเปลี่ยนชื่อ/ สกุล (ถ้ามี) (pdf, jpg) และ ไฟล์ CV หรือ Resume (word,pdf) ) โดยการ scan หรือทำให้เป็นไฟล์ เพื่อ upload เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
3. เมื่อเตรียมไฟล์ใบสมัครและไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัครออนไลน์
4. ผลงานทางวิชาการที่ระบุไว้ในใบสมัครทุกผลงาน ให้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์ด้วย
6. ทำการ Print ใบสมัคร และเอกทั้งหมด มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์

 

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดไว้เพิ่มเติมตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร และมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
    (1) มีสัญชาติไทย
    (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
    (1) ปริญญาเอก หรือปริญญาโท ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด หรือ
    (2) ปริญญาโท และอยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
    (3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

รายการ

การทดสอบภาษาอังกฤษ

คะแนนขั้นต่ำ

วุฒิปริญญาเอก

วุฒิปริญญาโท

TOEFL Paper

550

510

TOEFL CBT

213

180

TOEFL IBT

79

64

CU-TEP

75

60

TU-GET

550

440

KU-EPT

65

52

IELTS

6.5

5

TOEIC

700

600

STOU-EPT (E-Testing)

แต่ละ Part ไม่ต่ำกว่าระดับ B2


ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องนำคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฯไปยื่นต่อมหาวิทยาลัย กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ทั้งนี้ภายในระยะเวลาของสัญญาจ้างฉบับทดลองงาน 1 ปี จะต้องนำผลคะแนนตามเกณฑ์ที่ มสธ.กำหนดในประกาศรับสมัครฯ ไปยื่นต่อมหาวิทยาลัย
 
สำหรับผู้ที่เคยสมัครในตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาแล้ว แต่ไม่ผ่าน การคัดเลือกจะไม่ได้รับการพิจารณา เว้นแต่ผู้ที่มีคุณวุฒิ หรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นจากที่เคยสมัครครั้งก่อน หรือสมัครต่างสาขาวิชา

ยื่นใบสมัครออนไลน์

สอบถามรายละเอียดการสมัคร โทร.02-504-7960 และ 02-504-7133

333 | Login | |