ขั้นตอนการยื่นสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฝากใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ ออนไลน์

NEW JOB : Foreign Specialist 

ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์แขนงวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศิลปศาสตร์

_____________________________________________________________________________


ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ที่ระบบรับฝากใบสมัคร ออนไลน์
โดยมี  
ช่องทางการสมัคร ดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2. เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์รูปถ่าย (jpg), สำเนาบัตรประชาชน (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนบ้าน (pdf, jpg), สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (pdf, jpg), สำเนาเปลี่ยนชื่อ/ สกุล (ถ้ามี) (pdf, jpg) และ ไฟล์ CV หรือ Resume (word,pdf) ) โดยการ scan หรือทำให้เป็นไฟล์ เพื่อ upload เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
3. เมื่อเตรียมไฟล์ใบสมัครและไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัครออนไลน์
4. ผลงานทางวิชาการที่ระบุไว้ในใบสมัครทุกผลงาน ให้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์ด้วย
6. ทำการ Print ใบสมัคร และเอกทั้งหมด มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์

 

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร และมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
    (1) มีสัญชาติไทย
    (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
    (1) ปริญญาเอก และปริญญาโท ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด
    (2) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

รายการ

การทดสอบภาษาอังกฤษ

คะแนนขั้นต่ำ

วุฒิปริญญาเอก

วุฒิปริญญาโท

TOEFL Paper

550

510

TOEFL CBT

213

180

TOEFL IBT

79

64

CU-TEP

75

60

TU-GET

550

440

KU-EPT

65

52

IELTS

6.5

5

TOEIC

700

600

STOU-EPT (E-Testing)

แต่ละ Part ไม่ต่ำกว่าระดับ B2


สำหรับผู้ที่เคยสมัครในตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาแล้ว แต่ไม่ผ่าน การคัดเลือกจะไม่ได้รับการพิจารณา เว้นแต่ผู้ที่มีคุณวุฒิ หรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นจากที่เคยสมัครครั้งก่อน หรือสมัครต่างสาขาวิชา


ยื่นใบสมัครออนไลน์  

สอบถามรายละเอียดการสมัคร โทร.02-504-7960 และ 02-504-7133

473 | Login | |