ขั้นตอนการยื่นสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฝากใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ ออนไลน์

      เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ชะลอการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภท ทำให้ไม่มีการประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ในขณะนี้ และหากท่านสนใจสมัคร ท่านสามารถฝากใบสมัครไว้ในระบบรับฝากใบสมัครนี้ได้ โดยมหาวิทยาลัยจะเก็บใบสมัครของท่านไว้ และจะดำเนินการตรวจสอบใบสมัครของท่านภายหลังเมื่อมหาวิทยาลัยมีการประกาศรับสมัครฯ ในอนาคต จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
_____________________________________________________________________________

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ที่ระบบรับฝากใบสมัคร ออนไลน์ โดยมี  ช่องทางการสมัคร ดังนี้

1. ดาวน์โหลด ใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2. เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์รูปถ่าย (jpg), สำเนาบัตรประชาชน (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนบ้าน (pdf, jpg), สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (pdf, jpg), สำเนาเปลี่ยนชื่อ/ สกุล (ถ้ามี) (pdf, jpg) และ ไฟล์ CV หรือ Resume (word,pdf) ) โดยการ scan หรือทำให้เป็นไฟล์ เพื่อ upload เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
3. เมื่อเตรียมไฟล์ใบสมัครและไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัครออนไลน์

ยื่นใบสมัครออนไลน์  

สอบถามรายละเอียดการสมัคร โทร.02-504-7960 

501 | Login | |